Karabaş Mah. Müneccim Arif Sk. 25/1 İzmit/Kocaeli

Eksen Hukuk » Blog » Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası

Kadastro çalışmalarından kaynaklanan malikin veya hak sahibinin adı, soyadı ve baba adına ilişkin tapu kütüğündeki yazım hataları başvuru üzerine düzeltilir (Tapu Sicil Tüzüğü m.75). Tapu sicilinde değişiklik, hak sahibinin istemine ya da yetkili makam veya mahkeme kararına istinaden yapılır (TST m.72). İlgililerin yazılı rızaları olmadıkça, tapu memuru, tapu sicilindeki yanlışlığı ancak mahkeme kararıyla düzeltebilir (Türk Medeni Kanunu m.1027). Tapu kaydının düzeltilmesi süreci büromuzun danışmanlık verdiği alanlardandır.

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Nedir?

Geçmişte yapılmış kadastro çalışmaları ve tapulama tutanakları nedeniyle tapu sicilinde gerçeğe aykırı kayıtlar tutulmuş olabilir. Tapu kayıtlarının tutulmasından ve bundan doğan tüm zararlardan Devlet sorumludur. Sicilin doğru tutulması hak kayıplarına neden olmamak adına zorunludur. Hatalı kayıtların ise adli veya idari yoldan düzeltilmesi mümkündür. Bu sayede gerçek hak sahiplerinin mülkiyet hakları korunmuş olur.

Tapu kaydının düzeltilmesi davası basit yargılama usulüne tabidir. Davanın açılmasından sonra mahkemece;

  • İlgili tapu müdürlüğüne müzekkere yazılarak dava konusu taşınmazın tapu kütüklerinin, tapulama tutanaklarının, tüm geldi ve gittileriyle birlikte tapu kayıtlarının, ilk tesis, uygulama ve yenileme kadastrolarına ilişkin tutanak, mahkeme ilamları ve eklerinin gönderilmesi,
  • Kadastro müdürlüğüne müzekkere yazılarak dava konusu taşınmazın kadastro dosyasının tüm kayıtlarıyla ilk tesis, uygulama ve yenileme kadastrolarına ilişkin tutanak, mahkeme ilamları ve eklerinin gönderilmesi,
  • İlgili kolluğa müzekkere yazılarak dava konusu taşınmaz ve malikleri bilen, taraflarla husumeti bulunmayan, tarafsız, yeter sayıda mahalli bilirkişinin araştırılarak kimlik bilgilerinin tespit edilmesi ve yine keşif günü belirlendiğinde keşif mahallinde hazır edilmeleri,
  • Nüfus müdürlüğünden, talep konusu taşınmazların tapu kayıtlarında malik olarak görünen kişi ile aynı kimlik bilgilerine sahip başka kişi veya kişilerin nüfus kayıtlarının bulunup bulunmadığının bildirilmesi

istenir.

Hangi Durumlarda Tapu Kaydının Düzeltilmesi Gerekir?

Hak sahibi veya ilgililer hatalı olarak tutulan tapu kayıtları nedeniyle kendilerine miras kalan taşınmazlar açısından intikal yaptıramıyor ve bu nedenle mülkiyet hakları ihlal ediliyorsa bu davayı açabilirler. Yine, gerçekte hak sahibi olan fakat kayıtlarda isminin yazmaması ya da yanlış yazması nedeniyle sorun yaşayan kişiler de bu davayı açarak kaydın düzeltilmesini isteyebilirler.
Dosya içeriğinden, davacının miras bırakanının dava konusu taşınmazın kayıt maliki olduğu, kimlik bilgilerinin tapu kaydına doğru olarak yazılmış olduğu fakat sonrasında mirasçılarının soyisimleri değiştirildiğinden taşınmazın intikalini yaptıramadıkları anlaşılmaktadır. Öyleyse davacı iddiasını kanıtlamış olduğuna göre, her ne kadar tapu kaydında düzeltilmesi gereken bir hata bulunmuyor ise de, davacının hukuki yararı bulunması bakımından tapuda intikal işlemlerinin yapılabilmesi için bir tespit hükmü kurulması gerekir. (Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2013/22416 E., 2014/7262 K.)

Tapu iptal tescil davası yolsuz ve hukuka aykırı tescillerin düzeltilerek hukuka uygun hale getirilmesi amacını taşırken tapu kaydının düzeltilmesi davası hatalı sicillerin düzeltilmesi için görülür. Tapu iptal tescil davasında uyuşmazlık konusu, mülkiyetin el değiştirmesi noktasında toplanır. Tapu kaydının düzeltilmesi davası ise temelde böyle bir çekişme barındırmaz. Sonuç olarak her ikisinde de düzeltilme kararı verilse bile bu davalar birbirinden farklıdır.

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası Nasıl Açılır?

Dava, kaydının düzeltilmesi istenecek taşınmazın bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesine verilecek tapu kaydının tashihi dilekçesiyle açılır. Dava dilekçesinin ekine varsa resmi evrak veya örnekleri ile tanıklara ait kimlik ve adres bilgileri eklenir. Gerekli masraf ve harçlar yatırıldıktan sonra duruşma ve keşifler takip edilir ve dosyaya resmi kurumlardan gelecek belgeler incelenerek hakkında beyanda bulunulur.

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davasında Taraflar

Tapu kaydının düzeltilmesi davasında davacı malik veya hak sahibi olduğunu iddia eden ve kaydın düzeltilmesinde menfaati olan kişi ile onun mirasçılarıdır. Bu davada davalı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün taşınmazın bulunduğu yerdeki ilgili müdürlüğüdür. Tapu müdürlüğü davada yasal hasım sıfatıyla yer alır.

Dava hak sahiplerinin biri ya da bir kısmı tarafından da açılabilir.

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası Öncesi Tapuya Başvurma Zorunluluğu

TST’de tapu kütüğündeki yazım hatalarının düzeltilmesi için müdürlüklere başvuru yapılmasının zorunlu olduğu hususuna yer verilmiş, ret kararına itiraz edilebileceği ifade edilmiştir. Anayasa Mahkemesi 10.02.2021 tarihinde tapu kaydının düzeltilmesi talebinin öncelikle idareye yöneltilmesi yönündeki yerel mahkeme kararının adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkını ihlal ettiğine karar vermiştir. Bu nedenle artık tapu kaydının düzeltilmesi davası öncesi tapuya başvurma zorunluluğu yoktur.

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davasında İspat

Tapu kaydının düzeltilmesi davası hukuka uygun her türlü delille ispat edilebilir. Bu amaçla tanık beyanlarına ve mahalli bilirkişilerin anlatımlarına başvurulabilir. Örneğin köylerde muhtar veya tapulama çalışmasında görev alan tespit bilirkişileri dinlenebilir. Yine davacı söz konusu gayrimenkulü tarımsal amaçla uzun süredir kullanmakta olduğunu çeşitli belgeler aracılığıyla ispatlayarak tapu kaydının düzeltilmesini sağlayabilir.

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Dava Dilekçesi

KOCAELİ NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI : … (TC: …)

ADRES :

VEKİLİ : Av. Fatih AKTULUN & Av. Aybike ONAT & Av. Omay Cem ÇİÇEK

ADRES : Karabaş Mah. Müneccim Arif Sok. No:25/1 İzmit/KOCAELİ

DAVALI : İzmit Tapu Sicil Müdürlüğü

DAVA KONUSU : Tapu Kaydındaki Hatanın Düzeltilmesi Talebi

AÇIKLAMALAR : Müvekkil …, 28.06.2023 tarihinde vefat eden … TC kimlik numaralı Ayşe İnel’in tek mirasçısıdır. (Ek’teki mirasçılık belgesi)

Kocaeli ili, İzmit ilçesi, … köyü, … mevkii 156 Ada 41 Parsel numaralı tarla niteliğindeki taşınmaz 11.04.1979 düzenleme tarihli çaplı tasarruf vesikasında Hasan kızı Ayşe İnal adına kayıtlı olarak görünmektedir. (Ek’teki belge)

Bahsi geçen kayıtlar hatalı olarak tutulmuş olup, gerçekte miras bırakan Ayşe İnel adına kayıtlı olması gerekirken var olmayan bir kimsenin mal sahipliğinde görünmektedir. Bu durum davacı müvekkilin intikal işlemi yaptırmasına ve dolayısıyla mülkiyet hakkına tecavüz etmektedir. Yanlışlık, soyismin “İnel” yerine “İnal” yazılması ve Yakup olan baba adının Hasan olarak belirtilmesinden kaynaklanmaktadır. Hasan, Ayşe İnel’in babasının babasının adıdır.

Müvekkil tarafından ilgili tapu müdürlüğüne tapu kaydının düzeltilmesi talebiyle sözlü olarak yapılan müracaatın reddedilmesi sonucunda işbu davayı açmak gerekmiştir. Tapu kayıtları dosya arasına alındığında miras bırakan Ayşe İnel’in ve dolayısıyla müvekkilin hak sahibi olduğu ortaya çıkacaktır.

HUKUKİ DELİLLER : Tapu kayıtları, nüfus kayıtları ve her türlü yasal delil

HUKUKİ NEDENLER : TMK m.1027 vd., TST

TALEP VE SONUÇ : Açıkladığımız ve re’sen dikkate alınacak nedenlerle; Kocaeli ili, İzmit ilçesi, … köyü, … mevkii 156 Ada 41 Parsel numaralı tarla niteliğindeki taşınmazın tapu kaydında Hasan kızı Ayşe İnal olarak görünen mal sahibi bilgilerinin nüfus kayıtlarına uygun olarak Yakup kızı Ayşe İnel olarak değiştirilmesine karar verilmesini vekaleten talep ederiz.

EK : Kocaeli … Noterliği’nin 09.09.2023 tarihli … yevmiye numaralı mirasçılık belgesi, 11.04.1979 düzenleme tarihli çaplı tasarruf vesikası

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davasında Zamanaşımı Kavramı

Tapu kaydının düzeltilmesi davası herhangi bir zamanaşımı ya da hak düşürücü süreye tabi değildir. Bu dava her zaman açılabilir.

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme

Tapu kaydının düzeltilmesi davasında yetkili mahkeme Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince kaydının düzeltilmesi istenen taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Görevli mahkeme ise sulh hukuk mahkemesidir. Ama eğer yapılan araştırma ile veya hak sahibi olduğunu iddia eden bir kişinin itirazı üzerine ortaya bir çekişme çıkarsa, bu durumda inceleme mülkiyet hakkına ilişkin olacağından ve sonucunda verilecek kararla da mülkiyet aktarımı ihtimali ortaya çıktığından, artık bu davanın asliye hukuk mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davasında Harç ve Vekalet Ücreti

Davacı davayı açarken peşin harç ve başvurma harcı ile birlikte davanın devamında keşif harcını da ödemelidir. Yine keşif ve bilirkişi masrafları ile diğer giderler de davacıdan tahsil edilir. Harçlar Kanunu m.13/j gereğince tapu müdürlüğünden harç alınmaz. Tapu müdürlüğü davada yasal hasım olarak yer aldığından davacının davasının kabul edilmesi halinde davacı lehine vekalet ücretine hükmedilmez. Ayrıca davanın reddi halinde kurum lehine vekalet ücretine karar verilir.

Davacı tapu kaydının düzeltilmesi istemiyle açtığı davadan feragat etmiştir. Mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın feragat nedeniyle reddine karar verildiği halde davalı kurum yararına maktu vekalet ücretine hükmedilmemesi bozmayı gerektirmiştir. (Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 2015/20896 E., 2018/1801 K.)

Davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi halinde davalı lehine vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken vekalet ücreti takdir edilmemesi doğru görülmemiştir. (Yargıtay 14. Hukuk Dairesi 2014/15167 E., 2015/11420 K.)

Dava, tapu kayıtlarında yanlış yazılan kimlik bilgilerinin düzeltilmesi isteğine ilişkindir.
Mahkemece, nüfus kayıtlarına uygun olarak tapu kaydının düzeltilmesine karar verilmiş olmasında kural olarak bir isabetsizlik yoktur. Öte yandan davalı tapu müdürlüğü davada yasal hasım olduğu halde aleyhine yargılama gideri ve vekalet ücretine karar verilmiş olması da doğru değildir. (Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2013/7896 E., 2013/9889 K.)

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası Ne Kadar Sürer?

Davanın istinaf incelemesi de dahil toplamda bir yıl kadar süreceğini söyleyebiliriz.

Mirasçılar Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası Açabilir Mi?

TMK ilgililere de tapu kaydının düzeltilmesi yetkisi verdiği için bu dava mirasçılar tarafından da açılabilir. Bu durumda dosyaya veraset ilamı sunulmalıdır. Tapuda kaydın düzeltilmesi sonrasında eğer birden fazla mirasçı varsa ortaklığın giderilmesi davası da gündeme gelir.

Tapuda Yanlış İntikal Nedir?

Mirasçılık belgesi yani veraset ilamı mahkeme tarafından aksi sabit oluncaya kadar geçerli olmak üzere verilir. Hatalı mirasçılık belgesi ile tapuda bir intikal işlemi yapılabilir ve bu da tapuda yanlış intikal durumunu ortaya çıkarır. Bu durumun düzeltilmesi için mirasçılık belgesinin iptali davası açılmalıdır.

Tapuda Metrekare Düzeltme Nasıl Yapılır?

Gayrimenkule ait yüzölçümünün olması gerekenden büyük veya küçük yazılması durumunun düzeltilmesi için öncelikle kadastro müdürlüğüne başvuru yapılmalıdır. Başvurunun idare tarafından reddedilmesi halinde dava açılabilir.

Tapuda Resen Ne Demektir?

Re’sen kelimesi “talep olmadan, görevi gereğince kendiliğinden” anlamlarına gelir ve resmi makamların öznesi olduğu cümlelerde kullanılır. Tevhid, ifraz ve basit yazım yanlışlıklarının düzeltilmesi gibi bazı tapu işlemleri de idare tarafından re’sen yapılır.

Düşüncelerinizi Bizimle Paylaşabilirsiniz !

Yorum Bırakın

Logo
0 262 331 07 59
Pandemi döneminde alanında uzman avukatlarımız ile online danışmanlık sürecini hemen planlayabilir, yanıtını merak ettiğiniz sorulara 7/24 ulaşabilirsiniz.
This is default text for notification bar