Karabaş Mah. Müneccim Arif Sk. 25/1 İzmit/Kocaeli

Eksen Hukuk » Blog » HAGB İtiraz Dilekçesi

HAGB İtiraz Dilekçesi

Özellikle Asliye Ceza Mahkemelerindeki Hırsızlık Suçu, Hakaret Suçu, Mala Zarar Verme Suçu gibi suçlarda; daha az olmakla birlikte Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık olarak yargılanan kişinin 2 yılın altında bir hapis cezası veya Adli Para Cezasına mahkum edilmesi ve diğer koşulların da oluşması durumunda, Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması (HAGB) kararı verildiği sıklıkla görülmektedir.

Yazımızda HAGB kararına karşı yapılacak itiraz sonucunda sanık hakkında beraat kararı verilebilir mi, yalnızca usul incelemesi mi yapılır, itirazlar nereye ve hangi süreler içinde yapılmalıdır ve dilekçede nelere dikkat edilmelidir gibi konulara değinilmiştir.

HAGB nedir ve şartları nelerdir ?

HAGB olarak alınan Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması kararı, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. Maddesinde düzenlenmiştir. İlgili maddenin 5. Fıkrasına göre sanık hakkında yapılan yargılama sonucunda 2 yıl veya daha az süreli adli para cezasına hükmedilmesi halinde, hakim tarafından hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verilebilir. Bu kararın hakim tarafından verilebilmesi için gerekli koşullar ise CMK md.231/6’da şu şekilde belirtilmiştir:

Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış olması gereklidir. Burada özellikle dikkat edilmesi olan husus, “kasıtlı bir suç” ifadesidir. Sanık hakkında daha önce taksirli bir suçtan cezaya hükmedilmesi durumunda bu durum HAGB kararı verilebilmesine bir engel teşkil etmeyecektir.

Bununla birlikte geçmiş dönemlerde kesinlik sınırında adli para cezasına hükmedilmiş olması HAGB kararı verilmesine engel teşkil etmemekteyken, CMK’nin ilgili maddesinde yapılan değişiklikle artık geçmişte hapis veya adli para cezasına hükmedilmiş olması herhangi bir önem teşkil etmemekte, kasıtlı bir suçtan herhangi bir hapis veya adli para cezası uygulanmış olması, süre ve tutarı önemli olmaksızın HAGB kararı verilebilmesine engel teşkil etmektedir.

Mahkemece sanığın yeniden suç işlemeyeceği yönünde kanaate varılması gerekmektedir.

Suçun işlendiğinin sabit olması durumunda mağdurun veya kamunun uğradığı zararın giderilmiş olması gerekmektedir.

Sanığın hakkında HAGB kararı verilmesini kabul etmesi gerekmektedir. Her ne kadar yapılan yargılamada sanık hakkında HAGB kararı verilebilmesi için sanığın hakkında HAGB kararı verilebilmesini kabul etmesi gerekmekte ise de, Basit Yargılama Usulüne göre yapılan yargılamalarda bu duruma bir istisna getirilmiştir.

Basit Yargılama Usulüne göre yapılan yargılamalarda sanık açık bir şekilde reddetmediği sürece hakkında cezaya hükmedilmesi ve diğer koşulların da bulunması halinde HAGB kararı verilebilmektedir.

CMK 231/5-b’de ve yukarıda 2. Maddede de belirtildiği üzere, koşulların tümü sağlansa dahi sanık hakkında HAGB kararı verilmesi konusunda hakime bir takdir yetkisi tanınmıştır.

Bu kapsamda diğer koşulların sağlanması durumunda hakimin HAGB kararı vermesi gerektiği yönünde bir zorunluluk bulunmamakta, koşullar sağlanmış olsa dahi hakimin sanığın yeniden suç işlemeyeceği yönünde kanaate varamaması durumunda sanık hakkında HAGB kararı verilmeyebilmektedir. Ancak böyle bir karar verilmesi halinde, karar gerekçesinde sanık hakkında hangi sebeple HAGB kararı verilmediğinin açık bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir.

HAGB itiraz dilekçesi nereye verilir ?

Sanık hakkında verilen HAGB kararına yönelik itirazlar, incelemeye yetkili mahkemeye gönderilmek üzere yargılamayı yapan ve HAGB kararını veren mahkemeye yapılır. HAGB kararına yönelik istinaf veya temyiz başvurusu yapılamaz.

HAGB kararına nasıl itiraz edilir ?

Sanık hakkında HAGB kararına hükmedildiği durumlarda yapılacak itirazlar, hüküm anında sanığın duruşmada bulunması ve kararın sanığa veya müdafiine karşı tefhim edilmesinden itibaren 7 gün içinde, duruşmada bulunulmaması halinde ise gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde yapılmalıdır. Aksi takdirde hüküm kesinleşir ve olağan kanun yolları ile ilgili HAGB kararına yönelik itiraz etme hakkı bulunmamaktadır.

Yapılan itiraz üzerine yargılamayı yapan mahkeme, itirazı haklı bulursa kendi kararını düzeltebilir. İtirazı haklı görmediği takdirde Asliye Ceza Mahkemelerinde ilgili adliyedeki Ağır Ceza Mahkemesi’ne, karar veren mahkemenin Ağır Ceza Mahkemesi olması halinde HAGB kararı veren Ağır Ceza Mahkemesinin sıra numarasını izleyen Ağır Ceza Mahkemesine itirazı incelemek üzere dosyayı gönderir.

İlgili itirazı inceleyen mahkeme, itirazı haklı görmesi halinde itirazı kabul ederek HAGB kararını kaldırabileceği gibi, itirazı haksız görmesi durumunda ise itirazı reddedebilir. Günümüzde HAGB itirazlarına yönelik incelemelerin mahkemeler tarafından yalnızca usule yönelik yapıldığı, esasa yönelik herhangi bir inceleme yapılmadığı görülse de, itirazın esas yönünden de incelenmesi gerekmektedir. Nitekim bu hususa ilişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 22.01.2013 tarih, 2012/10-534 E., 2013/15 K. sayılı ilamında HAGB kararına yönelik itirazların yalnızca usul değil, esasa yönelik de yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Sanık hakkında hükmedilen 2 yılın altındaki hapis veya adli para cezasına yönelik verilen HAGB kararına yönelik itirazın kabul edilerek HAGB kararın kaldırılması halinde, sanık hakkında daha fazla bir cezaya hükmedilemez. Her ne kadar aleyhe bozma yasağının yalnızca istinaf ve temyiz incelemelerinde uygulanacağına yönelik farklı görüşler bulunsa da, Yargıtay birçok kararında HAGB kararına yönelik itirazlarda da aleyhe bozma yasağının uygulanması gerektiğini belirtmiştir.

HAGB Dilekçesi Örneği

KOCAELİ ( ) AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE
Gönderilmek Üzere
KOCAELİ 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE
DOSYA NO : 2021/……. E. 2021/….. K.
İTİRAZ EDEN
SANIK :
KONU : Kocaeli 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2021/…. E. 2021/….. K. Sayılı ilamı ile hakkımda hükmedilen HAGB kararına yönelik itirazlarımın sunulmasından ibarettir.
AÇIKLAMALAR
Yukarıda bilgileri verilen dosya kapsamında Kocaeli 5. Asliye Ceza Mahkemesi, 2021/… E. 2021/….. K. Sayılı ilamı ile tarafımın müştekilere yönelik hakaret suçu işlemiş olduğu kanaatiyle 6 ay hapis cezası ile birlikte hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar vermiştir. İlgili karar, ifadelerimin hiçbirinin müştekilere yönelik olmaması, kaldı ki hakaret niteliği dahi taşımamaması nedeniyle hukuka aykırı olup, ilgili kararın kaldırılarak beraatime karar verilmesi gerekmektedir. Şöyle ki:
Facebook üzerinden yapmış olduğum paylaşımlarda müştekilerin adı yer almadığı gibi, ifadelerimin tümü “onlar” ifadesi ile belirtilmiştir. Kaldı ki ifadeler müştekilere yönelik dahi olmamakla birlikte, ifadelerin müştekilere yönelik olduklarına yönelik bir beyan dahi bulunmamaktadır. Bu kapsamda matufiyet yokluğu nedeniyle hakaret suçunun unsurları oluşmamıştır.
Yine müştekilere yönelik olmasa da, ifadeler içerisinde hakaret niteliği taşıyan ve suç unsuru içeren bir beyan da bulunmamaktadır. Bütün bu durumların aksi düşünülse dahi, hakkımda adli para cezasına hükmedilebilecekken hapis cezasına karar verilmesi ve bu duruma dair gerekçeli kararda herhangi bir nedenin belirtilmemiş olması da hukuka aykırıdır.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca arz ve izah olunan nedenlerle, Kocaeli 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2021/…. E. 2021/…. K. Sayılı ilamı ile hakkımda hükmetmiş olduğu HAGB kararının itirazen kaldırılarak, beraatime karar verilmesini, aksi kanaat hasıl olursa lehe olan hükümlerin uygulanmasını arz ve talep ederim.

Düşüncelerinizi Bizimle Paylaşabilirsiniz !

Yorum Bırakın

Logo
0 262 331 07 59
Pandemi döneminde alanında uzman avukatlarımız ile online danışmanlık sürecini hemen planlayabilir, yanıtını merak ettiğiniz sorulara 7/24 ulaşabilirsiniz.
This is default text for notification bar