Karabaş Mah. Müneccim Arif Sk. 25/1 İzmit/Kocaeli

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku kaynaklanan davaları temel olarak, kamulaştırma davaları, izale-i şüyu davaları, tapu iptal ve tescil davaları olarak nitelendirebiliriz.

Bu tür davalar ve diğer gayrimenkul kaynaklı uyuşmazlıklarınızda hak kaybı yaşamamanız adına hukuki sürecinizi bir avukatla takip etmenizi tavsiye etmekle birlikte, ofisimizin gayrimenkul hukuku alanında uzman avukatlarımızdan hukuki destek alabilirsiniz.

Taşınmaz kaynaklı davalarınızın şeffaf bir süreç ile yürütülmesinin önemini bilen ekibimiz, her adımda sizleri bilgilendirerek süreci kanuni haklarınız zarar görmeden ele almayı kendine misyon edinmiştir.

Blog

Kira Davalarında Zorunlu Arabuluculuk

Hukuk sistemimizde dava öncesi ya da dava yerine arabuluculuk faaliyetleri aşaması kural ...
Blog

Kat Karşılığı (Arsa Payı) İnşaat Sözleşmesi

Kat karşılığı (arsa payı) inşaat sözleşmesi, Kanunda doğrudan tanımlanmış değildir. Bu ...
Gayrimenkul Hukuku

Şufa ve Önalım Hakkı Davası

Eksen Hukuk ve Danışmanlık olarak temel uzmanlık alanlarımızdan biri olan Gayrimenkul ...
Blog

Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu) Davası

İzale-i şuyu davası, ülkemizde özellikle miras hukuku bağlamında mirasçılar arasında ...
Gayrimenkul Hukuku

Kamulaştırma Davaları

Kamulaştırma davaları, kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil, kamulaştırma kararının ...
Gayrimenkul Hukuku

Tapu İptal ve Tescil Davası

Tapu iptali ve tescili davası, tescil işleminin hukuka aykırı olarak gerçekleştirilmesi, ...
Gayrimenkul Hukuku

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi

Gayrimenkul hukukunun en sık kullanılan akit türlerinden biri olan taşınmaz vaadi ...
Gayrimenkul Hukuku

Kiracının Tahliyesi

Türk Borçlar Kanunu'nun 339 ila 356. maddeleri, konutlar ve çatılı işyerlerinin ...

El Atmanın Önlenmesi (Müdahalenin Men-i)

El atmanın önlenmesi yani müdahalenin men-i davası, taşınmazın maliki tarafından zilyetliğine ve mülkiyet hakkına yönelik ve devam eden tecavüzün önlenmesi için açılır.

İş bu dava, malikin mülkiyet hakkına müdahalede bulunan kimseye karşı açılır. Müdahalenin “haksız” yani “hukuka aykırı” olması yeterlidir. Ayrıca dava açılacak kişinin “kusurlu” olmama gerek yoktur.

Müdahalenin men-i davası hukuki yol gösterimi olmadan takip edilmesi zor olan bir dava türü olduğu için, bu hususta ihtiyaç duyulan tüm hukuki süreçleri tecrübe etmiş bir avukat kadrosu ile çalışmak yararınıza olacaktır.

Kamulaştırma Davaları

Kamulaştırma davaları yani kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil, iptali davalarından önce bir kamulaştırma süreci işlemektedir.

Bu sürece göre önce kamulaştırmayı yapacak olan yetkili kurum kamu yararı kararını alır, daha sonra taşınmazın maliklerine yazılı olarak bildirerek söz konusu taşınmazı pazarlıkla ya da takas usulü ile satın almak istediğini bildirilir. Yani kamulaştırma sürecinde öncelikle anlaşma yoluna gidilir, ilgili kurum taşınmazın malikini ikna etmeye çalışır. Eğer kamulaştırmayı yapacak kurum malik ile anlaşamaz ise kamulaştırma davası yoluna gidilir.

Kamulaştırma davalarında gayrimenkulünüzün bedelinin altında değer ile alınması, işgal edilmesi gibi hak kayıplarına uğramamanız için kamu kurumuna karşı izleyeceğiz hukuki yolda kamulaştırma alanında uzman bir avukat ile ilerlemeniz Eksen Hukuk ekibi olarak tavsiye edilmektedir.

Ecrimisil Davaları

Ecrimisil davaları yani bir diğer adıyla haksız işgal tazminat davası; bir taşınmazın, tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip olmayan bir kişi tarafından kötü niyetli olarak, sahibinin rızası olmadan kullanması neticesinde hak kazandığı tazminatı talep etmek için açılan davalardır.

Haksız işgal tazminatı (ecrimisil) talep edebilmek için, kullanan kişinin illa 3. kişi olmasına gerek yoktur mirasçılar arasında da haksız işgal durumu söz konusu olabilmekte ve bu nedenle ecrimisil talebi ileriye sürülebilmektedir.

Şufa (Önalım) Hakkı Davaları

Şufa yani diğer adıyla önalım hakkı, paylı mülkiyette bir paydaşın payını, paydaşlar haricinde, üçüncü kişilere satması halinde diğer paydaşlara satıma konu olan payı öncelikli olarak satın alma hakkı veren bir haktır.

Şufa hakkı, paylı mülkiyetin kurulmasıyla doğar ve herhangi bir payın üçüncü kişilere satışıyla kullanılır. Ancak bu ön alım hakkı, ancak ve ancak paylı mülkiyete tabi taşınmazlarda kullanılabilir. Kat irtifakı veya kat mülkiyeti olan taşınmazlarda şufa hakkı (önalım hakkı) kullanılamaz.

İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davaları

İzale-i Şuyu yani ortaklığın giderilmesi davaları, paylı veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır mal veya taşınmaz malda ortak olanların arasındaki paydaşlığa son veren her paydaşın kendi payı oranını kişisel mülkiyetine geçişi sağlayan davalardır.

Paydaşlar kendi aralarında malı nasıl pay edeceklerine dair bir anlaşmaya varamadıkları takdirde paydaşlardan biri diğer paydaşlar aleyhine ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davası açarak dava yoluyla ortaklığın giderilmesini isteyebilir.

Tapu İptal ve Tescil Davaları

Tapu iptali ve tescili davası; kanuna aykırıusulsüz veya yolsuz düzenlendiği iddia edilen tapu kaydının; iptal edilmesi ve gerçek hak sahibinin üzerine kaydedilmesini sağlayan dava türüdür.

Tapu iptal ve tescil davaları,  kişinin mülkiyet hakkının korunması açısından en önemli dava türüdür.

Tapu iptal ve tescil davası açabilme durumları kanunca sınırlandırılmamış olup, Yargıtay içtihatlarıyla şekillendirilmiştir. Genel olarak tapu iptal ve tescil davaları tapu kütüğünün geçişinde, maliklerinde yaşanılan yolsuzluklar neticesinde açılmaktadır.

Kat Karşılığı (Arsa Payı) İnşaat Sözleşmeleri

Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, yani arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri; sözleşme konusu gayrimenkul sahibinin veya sahiplerinin, arsanın belli bir payını yükleniciye/müteahhite devretmesi, müteahhidinde bunun karşılığında söz konusu arsa üzerine inşa ettiği belli sayıda bağımsız bölümleri arsa sahibine teslim etmesini konu alan iki taraflı bir sözleşmedir.

Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti

Muhdesat, arazinin üzerinde bulunan bina, tesis gibi yapılar ile ağaç, bağ benzeri bitkileri ifade etmek üzere kullanılır. Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası, ortaklığın giderilmesi davasının yargılaması ve kamulaştırma işlemi sırasında muhdesatın davacı tarafça meydana getirildiğini açıkça kabul edenler dışında kalan ve muhdesatın üzerinde bulunduğu taşınmazda paydaş olan tüm tapu maliklerine karşı açılan bir gayrimenkul davası türüdür.

Kira Sözleşmesinden Doğan Anlaşmazlıklar

Günümüzde en yaygın görülen hukuki ilişkilerden birisi olan kiracı-kiraya veren ilişkilerinde bedel tespiti, taşınmazdan tahliye ve kira akdinin sonlandırılması gibi hususlarda taraflar her zaman aralarında anlaşmaya varamamakta ve bu uyuşmazlıklar kira hukuku yardımıyla hukuki platformda çözümlenebilmektedir.

Gayrimenkul ve kira hukuku davaları nelerdir ?

Gayrimenkul ve kira hukuku davaları olarak istihkak davaları, kamulaştırma davaları, ortaklığın giderilmesi davaları(İzale-i Şuyu davaları ), kira bedeli tespit ve tahliye davaları, kiracının tahliyesi davası, tapu iptal ve tescil davaları, kamulaştırma bedel tespit davaları, önalım hakkı, geri alım hakkına ilişkin davaları, geçit hakkı davaları, kat mülkiyeti hukukuna ilişkin davalarını, kat karşılığı inşaat sözleşmelerine ilişkin davaları örnek gösterebiliriz.

Gayrimenkul davalarında süreç nasıl işler ?

Gayrimenkul davalarının hukuki süreçleri türüne göre değişkenlik göstermektedir. Eksen Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak, Gayrimenkul hukukuna dair bütün mevzuat kapsamında, müvekkil ve danışanlarımızın, taşınmazlarından kaynaklanan bütün uyuşmazlıklarını uzman avukat kadromuz ile birlikte çözüme kavuşturmayı amaçlıyoruz. Davaların süresi ise, Medeni Kanun ve benzeri kanunlarda daha farklı zaman aralığı öngörülmüş olsa da, günümüzde birçok farklı etken nedeniyle yargılamalar, kanunda yer alan bu süreleri aşmaktadır.

Kamulaştırma nedir ?

Kamulaştırma, devletin kamu yararına hizmet veren kurumlarının, idare adına kamu yararını sebep göstererek bir kimsenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmaz mülkiyet hakkına rızası dışında son vermesidir. Kamulaştırma yapan idare, bedelini ödemek şartıyla kişilere ait bulunan taşınmaz malları üzerinde hak sahibi olur.

Ecrimisil nedir ?

Ecrimisil yani bir diğer adıyla Haksız İşgal tazminatı; bir taşınmazın, tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip olmayan bir kişi tarafından kötü niyetli olarak, sahibinin rızası olmadan kullanması neticesinde doğan tazminattır. 
Logo
0 262 331 07 59
Pandemi döneminde alanında uzman avukatlarımız ile online danışmanlık sürecini hemen planlayabilir, yanıtını merak ettiğiniz sorulara 7/24 ulaşabilirsiniz.
This is default text for notification bar