Karabaş Mah. Müneccim Arif Sk. 25/1 İzmit/Kocaeli

İşçi Avukatı

İşçi avukatı dava öncesi ve dava sonrası süreçte işçinin menfaatlerini korumak ve yapacağı işlemlerde ona yol göstermekle görevlidir. İşçi avukatına iş esnasındaki haklar, işten ayrılma süreci ve işten ayrılma sonrasında talep edilebilecek haklar konusunda bilgi sahibi olmak için başvurulabilir.

İşçi Avukatı Nedir ?

İşçi avukatı, işveren karşısında menfaatleri korunması gereken işçiye, mevzuatın tanıdığı tüm hak ve yetkileri elde edebilmesi için yol gösterir. Bu kapsamda işçiye işe giriş aşamasından başlayarak, çalışma esnasında karşılaşabileceği durumlar ve bunlar hakkında yapması gerekenlerle ve hangi nedenle olursa olsun işten ayrılması halinde nasıl hareket edeceği konusunda hukuki tavsiyeler verilir.

İş (hizmet) sözleşmesinin doğası gereği zayıf taraf işçidir. İşçi avukatı da tam olarak bu noktada devreye girer. İşçi, haklarını ve bunları ne şekilde kullanacağını bilirse bilinçli davranmanın yanında haklı olmaktan da öte hakkını elde etme imkanına kavuşur. Tüm bunlar yapılırken bu alanda bilgi sahibi bir hukukçuya da danışılmalıdır.

Örneğin çalıştığı işyerinde sigortası ödenmeyen ya da maaş alamayan kişi, işçi avukatına müracaat ederek kendisi için en elverişli yolu seçme imkanını bulur. İşçi avukatı işçiye yol göstermenin yanında zorunlu arabuluculuk ve dava süreçlerinin de takibini yapar.

İşçi Avukatı Hangi Davalara Bakar ?

İş hukuku, niteliği gereği hem özel hukuk hem de kamu hukuku alanlarına dahildir. Zira hizmet sözleşmesi tarafların özgür iradesine dayandığı gibi, işçinin menfaatlerinin de korunması gerektiğinden kamu gücü de bu ilişkiye müdahale eder. İşçinin bir iş sözleşmesinden kaynaklanan tüm haklarını ilgilendiren davalar iş hukuku alanında çözümlenir. Sigortalılığı belirleyen davalar ve tüm işçilik alacaklarına ilişkin davalar bu kapsamdadır.

İşçilik alacakları davalarının konusunu oluşturan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai alacakları, yıllık izin ücretleri, ücret alacakları gibi taleplerin yanında işçinin sigortalılık durumunu ilgilendiren hizmet tespiti davası, işten çıkarılma sonrasında gündeme gelen işe iade davası ve iş kazası tazminat davası (ve buna dayalı maddi ve manevi tazminat talepleri) da işçi avukatının ilgilendiği başlıca konulardır. Sonuç olarak alacakları ödenmeyen, sigortası yapılmayan, iş kazası geçiren veya mobbinge (baskı, yıldırma) maruz kalan işçiler bu konuda hukuki yardım talebinde bulunabilirler.

İşçi Avukatı Mahkemede Nasıl Savunma Yapar ?

İşçi avukatının müvekkili adına yaptığı, yalnızca duruşmaları takip etmekten ibaret değildir. Bir dava dosyasında duruşmalar haricinde de işlemler yapılır; bilirkişi raporuna itiraz etmek, tanık beyanları hakkında yazılı beyanda bulunmak, bordroları (İş Kanunu’ndaki ifadesi ile ücret hesap pusulası) ve dosyadaki diğer belgeleri incelemek gibi.

Dosyadaki bütün deliller sonuca etki etmesi açısından önemlidir. Bu nedenle her tanığın beyanının, her bordro veya belgenin incelenmesi gerekir. Önemsiz görünen bir delil bile taleplerin bir kısmı için belirleyici ve kayıp ya da kazanca neden olabilir. İşçi iş yerinde mobbingle karşılaşabilir, işyerindeki diğer işçilerle sorun yaşayabilir, maaşı geç ödenebilir, işyerinde gerekli güvenlik önlemleri alınmıyor olabilir. Tüm bu durumlar işçinin işverenle arasındaki hukuki durumu yakından ilgilendirir.

Davadaki tanıkların mahkeme huzurunda dinletilmesi, taleplerin bilirkişi raporu doğrultusunda ıslahının yapılması ve alacakların tahsili aşaması da hukuki destek kapsamındadır. İş hukukuna dahil tüm haklarının korunmasını isteyen işçiler iş hukuku avukatlarından her aşamada destek almalıdır.

İşçi Avukatlarının Faydası Nedir ?

Bir avukatın yardımından faydalanmak, işçi için arzu edilmeyen sonuçların önüne geçilmesi adına gereklidir. Kişiler bazen yaptıkları işin ve çalıştıkları işyerinin koşulları hakkında objektif değerlendirme yapamaz. Bu ise iş ortamından ya da işverenle yaşanan sorunlardan ileri gelebilir. Edinilen yanlış bilgiler doğrultusunda hareket edilmesi ve gerekli prosedüre uyulmaması, sırf usule ilişkin şartlar yerine getirilmediği için haklı iken hakkı elde edememeye yol açabilir.

İşçinin işten çıkmasına ya da çıkarılmasına neden olan hususların hukuki nitelendirmesi bazen yoruma açık da olabilir. Zira Kanun yaşanabilecek her ihtimal için tek tek kural belirlemek yerine genel çerçeveyi çizmiş ve yorumlamayı mahkemelere bırakmıştır. Bu da fesih sebebini her somut olayın özel şartları içinde değerlendirmeyi gerektirir.

Davayı bir avukat vasıtasıyla takip etmek işçiyi, duruşmalarda hazır bulunmak, tanık beyanları hakkında yazılı ya da sözlü beyan sunmak, tebligatlardan haberdar olmak, süreler nedeniyle hak kaybının önüne geçmeye çalışmak gibi yüklerden kurtarır. Artık işçiye kalan tanıklarını bildirmek ve varsa elindeki belgeleri avukatı ile paylaşmaktır.

İşçi Alacakları ve Tazminatları

İşçinin emeği ve mesaisi karşılığında aldığı ücreti yani maaşı, temel işçilik alacağıdır. Bunun yanında mesai düzeni ve süreleri, çalışmanın yapıldığı günler, işçinin yıl bazında çalıştığı süre, iş sözleşmesinin fesih biçimi ve kim tarafından feshedildiği gibi kriterlere bağlı olarak da başka bir takım alacak ve tazminat hakları da ortaya çıkar.

İşveren ile işçisi arasındaki iş ilişkisi her zaman sorunsuz ilerlemez. Bazen uzun yıllar süren çalışmalar bile husumetle sonuçlanabilir. Çalışma esnasında ve sonrasında ortaya çıkan problemler profesyonel hayatın dışına taşarak şahsi çekişmelere dönebilmektedir.

Tüm bu durumlar iş ilişkisinin sonucuna etki eder ve tarafların birbirinden taleplerde bulunmasına yol açar. Bu aşamada yapılması gereken, ortaya çıkabilecek alacak ve tazminatları doğru şekilde tespit etmesi için alanında uzman bir hukukçudan yardım almaktır.

Mahkemelerde İşçi Avukatı Zorunlu Mudur ?

Hukuk düzenimize göre kişinin kendisini mahkeme önünde bir avukatla temsil ettirmesi zorunlu değildir. Vekil sıfatıyla işçinin davasını takip eden avukat, söz konusu iş sözleşmesi ile ilgili tüm hususlarda işçi lehine yorum yapılması adına çaba sarf eder. Karşı karşıya geldiği işverenin güçlü konumu karşısında işçinin hukuken desteklenmesi her zaman için iyidir.

İşçi Avukatı Vasıtasıyla İş Davasının Takibi Neden Önemlidir ?

İşçi dilerse kendi davasını takip edebilir, fakat avukat aracılığıyla takip etmesi yararınadır. Her davada olduğu gibi iş hukuku davalarında da birçok teknik detay vardır.

İşçinin işten çıkmasına ya da çıkartılmasına neden olan hallerin hukuken nitelendirilmesi ve bu doğrultuda talep edilebilecek alacakların tespiti, davadaki taleplerin belirlenmesinde esas alınacak gerçek ücretin tespiti, farklı alacak kalemleri için işletilecek faiz türleri, zamanaşımına uğramış alacaklar varsa bunların talebinden vazgeçilmesi ve bunun gibi hususların tümünün takibi işçiden beklenemez. İşçi avukatı tüm bunları gözden geçirir ve süreçler hakkında müvekkilini dosyasında gelişmeler yaşandığı sürece belirli aralıklarla haberdar eder.

Hukuk düzeni sabit ve durağan bir sistem üzerinde işlemez; sürekli olarak değişir ve yeni uygulamalara ayak uydurmaya çalışır. Bu da güncel içtihatların takip edilmesini zorunlu kılar. İşçi avukatı beklenmedik kararlarla karşılaşmamak için en son hukuki gelişmeleri takip ederek bilgilerini tazeler.

Logo
0 262 331 07 59
Pandemi döneminde alanında uzman avukatlarımız ile online danışmanlık sürecini hemen planlayabilir, yanıtını merak ettiğiniz sorulara 7/24 ulaşabilirsiniz.
This is default text for notification bar