Karabaş Mah. Müneccim Arif Sk. 25/1 İzmit/Kocaeli

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve iflas hukuku kapsamındaki davalar; icra ve iflas takipleri ile icra ve iflas dairelerinin işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü hakkındadır.

İcra mahkemeleri bu bağlamda icra takiplerine borçlular tarafından yapılan itirazların incelenmesi, icra dairesindeki memurların işlemlerinin denetlenmesi ve bunlar hakkındaki şikayetlerin karara bağlanması, icra suçları hakkında yaptırım uygulanması, istihkak davaları ve itirazın iptali gibi davaları inceler.

Mahkemelere yapılacak itiraz ve başvuruların takibini, sürece hakim ve konu hakkında tecrübeli Eksen Hukuk avukatlarının yapması hak kayıplarınızın önüne geçecektir.

Konkordato İlanı

Konkordato İlanı

İstihkak Davaları

İstihkak Davaları

İhtiyacı Haciz Kararı ve Dilekçesi

İhtiyati Haciz Kararı

İflas Davaları

İflas Davaları

İhtiyati Haciz Kararı

Eğer bir borçlu malvarlığını azaltma çabası içinde olur ve bu durum da alacaklıların gelecekteki menfaatlerini zedeleme ihtimali taşırsa, alacaklının talebi ve bir teminat göstermesi halinde borçlunun malvarlığına geçici olarak haciz şerhi işlenebilir. 

Bu şerhle birlikte borçlunun malvarlığını üçüncü kişilere devretmesinin önüne geçilmiş olur. İhtiyati haciz kararına karşı borçlunun ileri sürebileceği itirazlar kanunla sınırlandırılmıştır. 

Borçlunun malvarlığını azaltma ihtimali varsa alacaklı burada elini çabuk tutmalıdır. Yapılması gereken önce mahkemeye sonra icra dairesine giderek ihtiyati haciz kararının uygulanmasını sağlamaktır. 

Bu işlemlere ilişkin aşamaların süratle geçilmesi gerektiğinden dosyadaki gelişmelerin hızlı akışını sağlamak için yakından takip edilmesi gerekir. 

Bu nedenle konu hakkında deneyimi olan bir icra avukatı süreci yöneterek olumlu sonuç alacaktır.

Konkordato İlanı

Konkordato, iflastan kurtulmak isteyen ve mali tablosu kötü olan işletmeler tarafından talep edilen bir hukuki korumadır. 

Borçların yapılandırılması anlamını taşır. Bu yolla hem işletmenin iflas etmesi hem de alacaklıların alacağını tahsil edebilmesi amaçlanır. 

Yapılacak anlaşma ile borçlu borcun bir kısmından ve iflas etmekten kurtulur; alacaklı ise belirli indirim ve vadeler çerçevesinde alacağını tahsil etmeyi hedefler. 

Borçlu ile alacaklı arasında yapılacak anlaşma mahkeme tarafından uygun bulunursa konkordato ilanı Ticaret Sicil Gazetesi ve Basın İlan Kurumu tarafından yapılır.

İstihkak Davaları

İstihkak kelimesinin sözlük anlamı hak edilen şey‘dir. 

İcra takibi neticesinde borçluya ait malvarlığının satılarak paraya çevrilmesi amacıyla haczedilmesi esnasında haczedilen malların borçluya değil de, borçla ilgisi olmayan bir üçüncü kişiye ait olduğu iddia edilebilir. 

Borçlu ya da üçüncü kişiler bu iddiayı ileri sürebilir. Bu iddiaya istihkak iddiası denir. İstihkak davasını istihkak iddiasında bulunan üçüncü kişi ya da alacaklı açar.   

İflas Davaları

İflas, mahkeme tarafından verilen bir karardır. İflas ilan edebilmek için iflasa tabi olmak şarttır. Tacirler iflasa tabidir. Fakat iflas için borcun, tacirin ticari işletmesi ile ilgili olması şart değildir. 

Tacir ticari olsun, adi olsun her türlü borcu nedeniyle iflas yoluna gidebilir. Yükümlü olduğu borçları ödeyemeyen bir tacir mahkemeden iflasını isteyebilir. İflas davası ticaret mahkemesi tarafından karara bağlanır. 

Ticaret mahkemesinin olmadığı yerlerde asliye hukuk mahkemesi ticaret mahkemesi sıfatıyla bu davalara bakar. Alacaklı da mahkemeye başvurarak borçlusu hakkında iflas kararı verilmesini talep edebilir. 

Alacaklı bunu borçlusu aleyhinde yaptığı icra takibinden sonra isteyebileceği gibi, İcra ve İflas Kanunu madde 177’de belirlenen şartların varlığı halinde takip yapmadan da isteyebilir.

İtirazın İptali Davaları

Alacaklının alacağını elinde herhangi bir belge olmaksızın icra takibine konu edebilmesine imkan tanıyan takip türüne ilamsız icra takibi denir. 

Alacaklı bu takibi başlatmak için herhangi bir belge ibraz etmeye mecbur olmadığı için, borçlu da yapacağı basit bir itirazla takibi ve takip işlemlerini durdurabilir. 

Alacaklının bu itirazıyla duran takibin devam edebilmesi için, itirazın mahkeme tarafından incelenmesi ve haksız ve hukuka aykırı olduğunun tespit edilmesi gerekir. 

Süreç teknik detaylar içerdiğinden bir icra avukatı tarafından takip edilmesi yararlı olacaktır. 

İtirazın iptali davaları ilamsız icra takipleri, dolayısıyla da genel haciz yolu ile takip, kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip ve kiralanan gayrimenkulün tahliyesi şeklindeki takipler hakkında söz konusu olur.

Genel Haciz Yolu

Genel haciz yolu ile takibin bir diğer adı ilamsız icra takibidir. Alacaklı eğer elinde bir kambiyo senedi (bono, çek, poliçe) veya bir ilam (mahkeme kararı veya ilam özelliği taşıyan diğer belgeler) yoksa ve alacağı ipotek ya da rehinle de temin edilmiş değilse genel haciz yolunu takip etmek zorundadır. 

Genel haciz yoluna başvurmak için alacaklı borca ilişkin bir dayanak sunmak zorunda değildir. Fakat örneğin mal alımına ilişkin bir fatura, bir sözleşme bu takibin dayanağı olarak gösterilebilir.

Kambiyo Senedi Alacaklarının Tahsili

Kambiyo senetleri zorunlu unsurları ve çeşitleri kanunlarla belirlenmiş belgelerdir. Bu unsurları taşıyan bono, poliçe ve çekler kambiyo senetlerine özgü icra takibine konu edilebilir.

Zorunlu unsurları taşımayan veya taşımadığı sonradan tespit edilen belgelerin ise ilamsız icra takibi ile icraya koyulması mümkündür

Kambiyo senedi icra takibine konu edildiğinde icra dairesince senedin kambiyo vasfına sahip olup olmadığına bakılır. 

Kambiyo senedi vasfına sahip olmayan ya da bu vasfı sonradan yitiren belgeler ilamsız icra yoluyla takip edilmelidir.

İcra ve İflas Avukatı

İcra hukukundaki tüm düzenlemelerin nihai amacı alacaklıları borçlular karşısında koruyarak alacaklarına ulaşmalarını sağlamaktır. 

Bir icra avukatı icra takibinin başlatılması, takibin borçluya tebliğ edilmesi, gelebilecek itirazlara cevap verilmesi, borçlunun malvarlığının sorgulanarak tespit edilmesi ve son olarak da alacağın tahsil edilmesi aşamalarında görev alarak tüm bunların mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını sağlamaya çalışır. 

Tebligatların takip edilmesi, sorgulamaların yapılması, itirazların yanıtlanması teknik detaylar olduğundan vatandaşlar tarafından sürekli olarak icra dairesine giderek takip edilmesi zor konulardır. 

Bu hususta ihtiyaç duyulan tüm hukuki süreçleri tecrübe etmiş bir avukat kadrosu ile çalışmak, icra ve iflas avukatına ihtiyaç duyan herkesin faydasına olacaktır. 

Yalnızca icra ve iflas hukuku değil çoğu zaman bununla iç içe olan icra ve iflas hukuku, medeni hukuk, iş hukuku ve ceza hukuku alanında da deneyime sahip Eksen Hukuk avukatları tüm bu dallarda ihtiyaçlarınızı tespit ederek çözüm sunmaya hazırdır.

İcra davaları, icra mahkemelerinin görev alanına girer.

İcra davası da diğer hukuk davaları gibi adliye binalarında bulunan mahkemelere başvurarak açılır.

Davanın açılacağı mahkemenin yetkili ve görevli bir mahkeme olması gerekir. Yetkisiz ya da görevsiz mahkemede açılan davanın masrafları davayı açanın üzerinde bırakılır.

İcra davalarına bakmakla görevli mahkemenin icra mahkemesi olduğunu söylemiştik. Yetki hususunda ise icra dosyasındaki borçlunun yerleşim yerine göre yetkili mahkeme tespiti yapılır. Bu durumda yetki konusu icra takibine göre belirlenmektedir.

Öyleyse icra takibine konu edilen borca göre icra mahkemesinin yetkisi de değişiklik gösterecektir. Örneğin ilamlı ve ilamsız icra takiplerinde yetki birbirinden farklıdır.

İcra ve iflas davalarını açabilmek için dava açacak kişinin dava açma konusunda yetkili olması gerekir. Buna dava ehliyeti denir.

Örneğin; ergin olmayan bir kimse veya bir kısıtlı dava açamaz. Bunun yerine yasal temsilcisi dava açabilir.

Yine kanuni temsilciler de temsil ettikleri kişi adına yetkileri dahilinde dava açıp takip edebilirler.

Dava, dava dilekçesi ile açılır. Dava dilekçesinde bulunması gereken unsurlar Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda belirlenmiştir.

Bunlardan zorunlu olanların eksikliği durumunda mahkeme tarafından davacıya bu eksikleri tamamlaması için süre verilir.

Eksiklikler süresinde tamamlanmazsa mahkeme davanın açılmamış sayılmasına karar verir.

Eksikliğin örneğin davanın dayandığı olgular hakkında olması gibi bir durum varsa dava esastan reddedilebilir ve bu durumda masrafla davacıya ait olacağı gibi aynı konuda bir dava daha açılması ihtimali de ortadan kalkabilir.

Dava açılırken dava masraflarının ve harçların yatırılması gerekir.

Davanın ilerleyen aşamalarında yeni masrafların ortaya çıkması, bilirkişi incelemesi yapılması, tanık dinletilmesi gibi durumlarda da eksik masrafların yatırılması gerekmektedir.

Borç bir haksız fiilden, bir mahkeme kararından veya bir sözleşmeden ortaya çıkabilir.

Borçlunun borcunu ödemesi için -genelde tarafların kendi arasında serbestçe belirlediği- belli bir süresi vardır. Borçlunun borcunu rızasıyla ödememesi durumunda alacaklı devletin zor kullanma gücünden yararlanarak alacağını tahsil edebilmek için icra dairesinde icra takibi başlatır.

İcra takibi alacaklı tarafından başlatılır. Alacaklı icra takibinde; kendisine yani alacaklıya ait bilgileri, alacağa ait bilgileri, borçlunun kimlik ve adres bilgilerini, takibinin dayanağına yani borcun kaynağına ait bilgi ve belgeleri ve hangi takip yolunu seçtiğini gösterir.

Yine icra ve iflas davalarının açılması usulünde olduğu gibi harç ve masraflar icra dairesi veznesine yatırılır.

Takibin devamında faiz ve masraflarla birlikte toplam alacak tutarı belirlenir. Borçluya ödeme veya icra emri tebliğ edilir.

Tebliğin ardından takibin kesinleşmesiyle alacaklıya ait malvarlığı değerleri tespit edilir.

Alacaklının talebi halinde borçluya ait varlıklara haciz koyulur.

Haciz koyulan malvarlığı değerleri satılarak paraya çevrilir ve böylece icra takibinin aşamaları tamamlanmış olur.

İcra ve iflas davalarında İcra ve İflas Kanunu ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca yargılama yapılır. Diğer hukuk davalarında olduğu gibi dava açıldıktan sonra dava dilekçesi ile varsa ekleri davalı tarafa tebliğ edilir. Davalı, davacının dilekçesinde belirtilen hususlara süresi içinde cevap verir.

Davalının cevap vermemesi, dava hakkındaki iddiaları kabul değil inkar ettiği anlamına gelir. Davalı süresinde cevap vererek savunmalarını ve bunların dayandığı hususları gösteren bir dilekçeyi mahkemeye sunar.

Her iki tarafın iddia ve savunmalarının belirlenmesinden sonra delillerin de toplanmasıyla yargılama başlar.

Sunulan ve gerektiğinde mahkemeye getirilecek belgelerle tanık beyanları ve bilirkişi incelemesi neticesinde hakim taraflardan hangisini haklı gördüğünü belirten kararını açıklar.

İcra mahkemesi yetki alanında bulunan icra ve iflas dairelerinin işlemlerini denetlemek üzere kurulmuştur.

Bu kapsamda icra takiplerine yapılan itirazları inceler, icra ve iflas dairelerinin işlemleri hakkında yapılan şikayetler konusunda karar verir, konkordato sürecini denetler ve icra ve iflas suçlarına ceza verir.

Bu soruya her dava türü için kesin ve net bir cevap vermek mümkün görünmemektedir. Çünkü bir davanın süresi, davada tartışılan konu, mahkemenin iş yükü, tarafların dilekçelerini verme ve tanıklarını dinletme hızı, delillerin toplanması gibi bir çok etkene bağlıdır.

Tüm bunlar icra ve iflas davalarının uzaması ya da uzamaması açısından belirleyici olur.

Konkordato, borca batık konumda olan işletmelerin başvurduğu yoldur. Bu sayede işletme hem iflastan kurtulur hem de alacaklıları alacağından mahrum kalmamış olur.

Konkordato ilan edebilmesi için işletmenin, mali durumunu kendi kusuru ile bozmamış olması gerekir. Konkordato ilanıyla işletme mevcut borçlarının bir kısmını öder, kalan kısmını ise ödemeyi taahhüt eder.

Konkordato mali açıdan kötü durumdaki borçlunun alacaklıları ile anlaşması olarak ifade edilebilir. Borçlu, konkordato ilan edilebilmek için önce alacaklılarla anlaşmalı, sonra ödeme planını mahkemeye sunarak kabul ettirmelidir.

İhtiyati haciz, halihazırdaki ya da doğacak bir takibin tahsilinin güvence altına alınabilmesi amacıyla getirilmiş bir hukuki kurumdur. Bu yolla alacaklı, borçlunun kayıtlı malvarlığına geçici nitelikte haciz koyarak alacağını tahsil edememe riskinden kurtulmuş olur. İhtiyati haciz kararı mahkemeden talep edilir.

Mahkeme ihtiyati haciz kararını teminat karşılığında verir. Teminat olmaksızın ihtiyati haciz kararı verilmesi mümkün değildir. İhtiyati haciz kararı rehinle temin edilmiş alacaklar hakkında verilemez. Rehin haricindeki teminatlar için ise ihtiyati haciz talep edilebilir.

Alacaklı, mahkemeden ihtiyati haciz kararını aldıktan sonra bu kararın uygulanmasını on gün içinde icra dairesinden istemelidir. Bu süre içinde talep edilmeyen ihtiyati haciz kararı kendiliğinden ortadan kalkar.

Alacaklının, ihtiyati haciz kararının uygulanmasını (icrasını) talep etmesinin ardından diğer icra takiplerinde olduğu gibi borçlunun malvarlığı araştırılır ve satış aşamasının ardından alacaklının alacağına kavuşması sağlanır.

Logo
0 262 331 07 59
Pandemi döneminde alanında uzman avukatlarımız ile online danışmanlık sürecini hemen planlayabilir, yanıtını merak ettiğiniz sorulara 7/24 ulaşabilirsiniz.
This is default text for notification bar