Karabaş Mah. Müneccim Arif Sk. 25/1 İzmit/Kocaeli

Boşanma Avukatı

Boşanma davaları uzun sürebilen ve taraflar için de yıpratıcı etkileri olan davalardır. Evliliğinde sorun yaşayan çiftler bir de boşanma davası için emek ve zaman sarf ederler. Bu nedenle davadaki hukuki detaylar için bir avukattan yardım alınmalıdır. Böylece süreç profesyonel bir biçimde idare edilmiş olur.

Boşanma Avukatının Davalara Hazırlık Süreci

Boşanma kararının verilmesinin ardından tarafların boşanma ile ilgili beklentilerini tespit etmeleri gerekir. Çünkü boşanma, birçok sonucu olan ve bazen yıllarca etkisini ve hükmünü sürdüren bir karardır. Nafaka, tazminat, miras, çocuğun velayeti ve çocukla kişisel ilişki kurulması gibi hususlar boşanmanın ardından da tarafları ilgilendirmeye devam eder. Böyle önemli sonuçlar doğuran bir davaya hazırlanma aşamasında da dikkatli hareket edilmelidir. Yine de bu hazırlık süreci uzun tutulmamalı, dava açılarak varsa alınması gerekli tedbirler alınmalıdır.

Dava öncesinde avukat, müvekkilinin taleplerini tek tek belirlemeli ve bu taleplerin karşılanmasının mümkün olup olmadığı hakkında onu bilgilendirmelidir. Bu aşamada müvekkil ile avukatının yüz yüze görüşme yapması önemlidir. Çünkü evlilik birliği içinde meydana gelen sorunları yaşayan bizzat müvekkilin kendisidir.

Avukat ise tüm bunları hukuki çerçeveye alarak davanın nasıl seyredeceğinin tespitini yapacak ve dava ya da savunmayı bunun üzerine inşa edecektir. Her ikisinin de birbirini gerek davadan önce gerekse dava devam ederken yaşanabilecek gelişmeler hakkında bilgilendirmeleri, davada ileri sürülecek beyanların tutarlı ve geçerli olması açısından önemlidir. Avukat, müvekkilinin anlatımları doğrultusunda boşanmaya neden olan olayları hukuken nitelendirerek bunları dava dosyasına sunar ve konu hakkında müvekkilini aydınlatır.

Boşanma Avukatının Görev ve Sorumluluğu

Her türlü hukuki işlemin takibinde olduğu gibi boşanma davalarında da müvekkil ile avukat arasında vekalet sözleşmesi vardır. Buna göre avukat iş takibinde olanca dikkat ve özenle hareket eder. Bu sözleşme türü her şeyden önce bir güven ilişkisidir. Her iki tarafın da güven sarsıcı davranışlardan kaçınması gerekir. Avukatların görevi dolayısıyla öğrendikleri hususları açığa vurmaları yasaktır (Avukatlık Kanunu m.36). Bu nedenle boşanma davasında avukat müvekkilinin anlatımlarını gizli tutmak zorundadır. Yine de bu, evlilik birliğindeki özel hususların mahkeme salonunda yahut tanıkların huzurunda tartışılmasını engellemez. Avukat ister davacı ister davalı vekili olsun, davayı müvekkilinin menfaatine en uygun şekilde sonuçlandırmaya çalışır.

Boşanma Avukatı ve Arabuluculuk

Boşanma davaları aile hukukuna dahildir. 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu kapsamında aile hukuku alanında arabuluculuğa elverişli olan davalar bulunsa da boşanma davaları arabuluculuk kapsamında değildir. Kural bu olsa da avukatın boşanmak isteyen eşlerin iradesi doğrultusunda, müvekkilinin menfaatlerini korumak şartıyla, onlara yol göstermesine herhangi bir engel yoktur. Avukat, tarafları boşanma sonrası mal paylaşımı, tazminat , nafaka ve velayet gibi konularda aydınlatarak boşanmanın iradelerine uygun olarak gerçekleşmesine yardımcı olur.

Boşanma Avukatı ve Tedbir Başvurusu

Boşanma davasının açılması ile hakim, dava süresince eşlerin barınmasına, geçimine, mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin tedbirleri kendiliğinden alabileceği gibi taraflar da bu yönde talepte bulunabilirler. Bunlar geçici velayet, aile konutunun eşlerden birine tahsis edilmesi ve tedbir nafakası gibi tedbirlerdir.

Boşanma davasının malvarlığına ilişkin sonuçları da vardır. Taraflar bu sonuçlara ilişkin önlemlerin alınmasını da isteyebilirler. Mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkânsız hâle geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hâllerinde, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilir (Hukuk Muhakemeleri Kanunu m.389). İhtiyati tedbir şerhi, ilgili malvarlığının üçüncü kişilere devredilmesinin önüne geçer. Davayı açan, karşı tarafın malvarlığını eksiltme ihtimali olduğunu düşünüyorsa derhal tedbir talep etmelidir.

Boşanma Avukatı ve Temyiz Başvurusu

Boşanma davasının sonunda aleyhine hüküm verilen taraf, temyiz başvurusu yaparak kararın Yargıtay tarafından incelenmesini sağlayabilir. Başvuru, istinaf mahkemesi kararının ardından yapılır.

Boşanma talepli davalar malvarlığına ilişkin olmadığından bu konuda herhangi bir parasal temyiz sınırı yoktur. Mal paylaşımı ve katılma alacağı davaları ise alacak davası niteliğinde olduğundan bu tür davalarda temyiz edilebilirlik sınırı vardır. Bu rakam 2021 yılı için (01.01.2021 tarihinden itibaren verilen kararlar hakkında) 78.630,00 TL’dir.

Tarafların özellikle anlaşmalı boşanma davalarında istinaf ve temyiz yoluna başvurma haklarından feragat etmesi, boşanma kararının bir an önce kesinleşmesi için faydalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Boşanma Avukatı

Anlaşmalı boşanma kararı verilebilmesi için taraflarca hazırlanan protokolün tüm maddelerinin hakim tarafından uygun bulunması ve hakimin tarafları bizzat dinlemesi gerekir. Protokolün hakim tarafından uygun bulunmaması boşanmayı engellemez, sadece geciktirebilir. Kişilerin anlaşmalı boşanmalardaki en önemli isteği tek celsede karar verilmesidir. Fakat en az bunun kadar önemli olan bir diğer husus ise protokolde yer alan ve almayan konulardır.

Mal rejiminin tasfiyesi aslında boşanmanın eki niteliğinde değildir. Yani tarafların mal paylaşımına ilişkin hususlar boşanma davasında incelenmez. Fakat uygulamada anlaşmalı boşanma kararlarına tarafların bu konudaki iradeleri de dahil edilmektedir.

Eşlerin boşanma protokolünde mal paylaşımına ilişkin beyanlarının yanlış ifade edilmesi ya da yorumlanması sonucunda boşanmanın gerçekleşmesinin ardından alacak talepli davalarla karşılaşılmaktadır. Yine aslında mal paylaşımı talep etme düşüncesi olan eş, gerçek iradesine aykırı olarak muhtemel taleplerinden vazgeçebilmektedir. Tüm bu istenmeyen durumların önüne geçmek için boşanma protokolü tereddüde ve yoruma yer bırakmayacak şekilde düzenlenmelidir. Bu da işlemin bir hukukçu ile yapılmasını gerektirir.

Boşanma Avukatı Ücretleri

2021 yılı için Kocaeli Barosu’nun açıkladığı ücret anlaşmalı boşanma davaları için 7.250,00 TL; çekişmeli boşanma davaları için ise 10.750,00 TL’dir.

Boşanma avukatının görevi ne zaman biter?

Boşanma davasında avukatın görevi kural olarak boşanma kararının kesinleşmesi ile biter. Fakat uygulamada mal paylaşımına ilişkin davalar da aynı avukat aracılığıyla takip edildiği için boşanmanın gerçekleşmesinden sonra incelenecek bu davada da avukat görev yapmaya devam eder.

Boşanma avukatının ücreti ne zaman ödenir?

Boşanma davası alacak davası niteliğinde olmadığından müvekkille avukat arasında işin başında bir ücret belirlenir. Taraflar bu konuda bir anlaşma yapmamışsa asgari tarife esas alınır. Ücret kural olarak peşin ödenir; aksinin kararlaştırılması mümkündür.

Boşanma davası nasıl açılır?

Boşanma davası davanın türüne göre bir dava dilekçesiyle ya da bununla birlikte bir anlaşmalı boşanma protokolü ile açılır. Davacı iddialarını ve delillerini içeren dilekçesini aile mahkemesine sunarak boşanma davasını açabilir. Gerekli harçlar ve masraflar mahkeme veznesine ödenmelidir. Bunları ödeme imkanı olmayanlar adli yardım talebinde bulunabilirler. Dava dilekçesinde boşanmayı gerektiren tüm durumlar özet halinde belirtilmelidir.

Boşanma davası ne kadar sürer?

Çekişmeli boşanma davaları yaklaşık olarak iki yıl sürmektedir. Anlaşmalı boşanma davaları ise mümkün olan en yakın tarihe duruşma günü alarak sonlandırılabilir.

Boşanma şartları nelerdir?

Boşanma sebepleri Türk Medeni Kanunu’nda zina; hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış; suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme; akıl hastalığı ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması olarak belirlenmiştir. Bunlar genel olarak çekişmeli boşanma davasının şartlarıdır. Anlaşmalı boşanmanın gerçekleşebilmesi için ise evliliğin en az bir yıl sürmüş olması ve eşlerin birlikte dava açması ya da birinin açtığı davanın diğeri tarafından kabul edilmesi gerekir. Bunun yanında tarafların duruşmada hazır bulunması ve boşanma şartlarının hakim tarafından onaylanması da şarttır.

Boşanma davası için hangi evraklar gereklidir?

Boşanma davasında taraflar iddialarını ispatlayabilmek için delillerden yararlanır. Bu deliller boşanmanın dayandığı sebebe göre değişir. Taraflar arasındaki görüşmeleri gösteren yazılı kayıtlar, karşı tarafa ait telefon konuşmalarının dökümü, kamera görüntüleri, hastane raporları ve bunun gibi birçok belge dosyaya delil olarak sunulabilir. Bu belgelerin dava sürecinde mahkeme aracılığıyla kurumlardan talep edilmesi de mümkündür.

Boşanma avukatına nasıl vekalet verilir?

Vekaletnameler noterler tarafından düzenlenir. Boşanma davası için düzenlenecek vekaletname özel yetki içerir. Bu nedenle vekaletname başvurusu için notere giden kişi, yetkiliye eşine karşı ya da eşinin kendisine karşı açtığı ya da açacağı boşanma davası için başvuruda bulunduğunu özellikle belirtmelidir. Boşanma vekaletnamesi fotoğraflı olarak düzenlenir.

Logo
0 262 331 07 59
Pandemi döneminde alanında uzman avukatlarımız ile online danışmanlık sürecini hemen planlayabilir, yanıtını merak ettiğiniz sorulara 7/24 ulaşabilirsiniz.
This is default text for notification bar