Karabaş Mah. Müneccim Arif Sk. 25/1 İzmit/Kocaeli

Miras Hukuku

Tecrübeli ve farklı alanlarda uzmanlaşan avukat kadromuz ve süreç takibinde benimsediğimiz sistem anlayışımız ile miras hukuku davalarınızda kapsamlı çözümler üretiyoruz. 

 • Vasiyetnamenin İptali veya İfası
 • Miras Payının Temlikinden Doğan Davalar
 • Mirastan Feragat
 • Terekenin Korunmasına İlişkin Davalar
 • Terekenin Mevcudunun Tespitine İlişkin Dava
 • Mirastan Çıkarma Tasarrufunun İptali Davası
 • Muvazaa Sebebiyle Tapu İptal Tescil
 • Muris Muvazaası Davası
 • Mirastan Mal Kaçırma Davaları

gibi miras davaları için; hak kaybı yaşamamanız adına hukuki sürecinizi bir avukatla takip etmenizi tavsiye etmekle birlikte, ofisimizde bulunan miras hukuku alanında uzman avukatlarımızdan hukuki destek alabilirsiniz.

Blog

Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı

Eşi ölen kadın ya da erkeğin mirasçılık durumu miras hukukunun yanında eşler arasındaki ...
Blog

Saklı Pay Nedir?

Türk Dil Kurumu’na göre saklı pay “bir kimsenin kalıtından kalıtçısını yoksun ...
Blog

Mirasçılıktan Çıkarma (Iskat)

Miras bırakanın ölümüyle birlikte ona ait malvarlığı aktif ve pasifiyle kendisine ...
Blog

Mirasın Reddi

Medeni hukukumuza göre, mirasçılar miras bırakanın ölümüyle birlikte mirasçılık sıfatını ...
Blog

Mirasta Denkleştirme

Genel kural olarak, miras hukukumuzda terekenin paylaşımı hususu, eşin mirasçılık durumu ...
Blog

Veraset İlamı Nedir, Nasıl Alınır ?

Veraset ilamının alınma süreci ile birlikte kullanım amacı ile ilgili bütün hukuki ...

Gaiplik Kararı

Türk Medeni Kanunu gereği bir kimsenin gaipliğine, ya ölüm tehlikesi içinde kaybolmuş olması ya da kendisinden uzun zamandan beri haber alınamıyorsa ölümü hakkında kuvvetli olasılık bulunması halinde karar verilir.

Mahkemenin gaiplik kararı vermesi üzerine kişilik sona erer. Kişiliğin sona ermesi, kişiye bağlı hakları ortadan kaldırırken, kişinin mal varlığı, terekesi gibi diğer hakların da mirasçılara geçmesine neden olur.

Vasiyetname Düzenleme

15 yaşını doldurmuş ve aklı dengesi yerinde olan herkes vasiyetname düzenleyebilir.

Türk Medeni Hukukunca üç tür vasiyetname şekli bulunmaktadır. Bunlar el yazılı vasiyetname, resmi vasiyetname ve sözlü vasiyetnamedir.

Sözlü vasiyetname ancak ve ancak olağanüstü durumlarda kullanılabilecek bir yöntem olup, günlük hayatta tercih edilebilecek ve geçerli olabilecek bir vasiyetname türü değildir. El yazısı ile vasiyetname; hazırlanması bakımından en masrafsız vasiyet şeklidir. Miras bırakan, resmi bir memura, notere gerek kalmadan tek başına vasiyeti yazabilir. Tanığa da lüzum yoktur. Bu vasiyetin geçerliliği için tüm vasiyet, bırakan tarafından kaleme alınmalı, tarih ve imza içermelidir.

Resmi vasiyetname düzenleme;  Resmi vasiyetname, el yazılı vasiyetnameye kıyasla ispat bakımından daha güçlüdür. Kanuna göre resmi vasiyetin hazırlanabilmesi için resmi memur (hakim ya da noter) ve iki tanığa ihtiyaç vardır.

Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı)

Mirasçılık belgesi, miras bırakanın mirasçılarının kimler olduğunu ispatlayan belgedir.

Mirasçılık belgesi bu belgeyi alan kişiye tereke(miras) malları üzerinde zilyetlik(kullanmak elinde bulundurmak) imkanı verdiği gibi ,aynı zamanda, bunlar üzerinde yapılacak işlem ve tasarruflarda kimin tasarruf yetkisine sahip olduğunu gösteren bir belgedir.

Mirastan Çıkarma

Mirastan ıskat(çıkarma) medeni kanunumuza göre iki türlüdür. Bunlardan ilki cezai ıskattır.

Cezai ıskatta ya mirasçı, miras bırakana karşı ağır bir suç işlemiştir ya da aile hukukundan doğan görevlerini önemli bir şekilde ihlal etmesidir. İkinci tür olan ıskat ise, iyi niyetle yapılan ıskattır. Burada vasiyet bırakanı ıskat ettiği altsoyunun çocuklarını korumak amacıyla bu ıskatı(mirasçılıktan çıkarma) yapmaktadır.

Mirasın Reddi

Mirasın reddi hakkına yasal ve atanmış mirasçılar sahiptir. Mirasın reddi ancak mirasın intikalinden sonra mümkündür. Miras bırakanın ölümü üzerine miras kendiliğinden mirasçılara geçeceğinden ancak bundan sonra miras reddedilebilir.

Miras bırakan ölmeden red hakkı doğmaz. Miras bırakan ölmeden önce ancak mirastan feragat sözleşmesi yapılması ya da miras hakkının temliki mümkündür.

Miras üç ay içinde reddedilebilir. Bu süre yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendiklerini ispat etmedikçe miras bırakanın ölümünden itibaren, atanmış mirasçılar için tasarrufun kendilerine resmen bildirildiği tarihte işlemeye başlar.

Miras Avukatı

Sonuç olarak; miras davaları olarak adlandırdığımız miras hukukundan doğan tüm davalarda verilen kararlar büyük önem taşıdığı ve miras bırakanın ölümünden sonraki terekesini ve mirasçılarını derinden etkilediği için, yapılan ve yapılacak tüm işlemler bir uzman tarafından ele alınarak yapılmalıdır.

Uzman avukatlar ile atılacak adımlar hem çözüme hızlıca ulaşılmasını hem de olası hak kayıplarının önüne geçmek için gereklidir.
Ülkemizde miras hususu, adetlerimizden dolayı büyük yer kaplamakta, durumun mahiyetini bilen Eksen Hukuk ekibi olarak her türlü miras uyuşmazlığı ve sorununda talepleriniz doğrultusunda en verimli sonuca ulaşabilmek için uzman avukatlarımızla gereken hukuki destek sağlamaktayız.

Miras davası nasıl açılır ?

Türk Miras Hukukunda ‘miras davası’ diye adlandırılan tek bir dava çeşidi yoktur, ancak miras davası denilerek toplumda kast edilen şey miras ile alakalı her türlü dava çeşididir.

Örnek ile açıklamak gerekirse vasiyetnamenin iptali davası, tenkis davası, mirasın reddinin iptali davası, mirasın reddi gibi tüm davalar miras davasıdır.

Miras davası açmak için miras bırakanın ölmüş olması gerekmektedir. Pek tabii, kişi ölmeden önce ölüme bağlı tasarruflarının iptali veya değişimi için dava yoluna gidilmesi beklenemez.

Kişinin ölümünden sonra, kanunda belirtilen süreler içerisinde, dava türüne göre Asliye/Sulh Hukuk Mahkemesinde miras davası açılabilir.

Miras davam için nasıl vekalet verebilirim ?

Miras davaları için bizlerle yapmış olduğunuz görüşme sonrasında, dava takibi ve benzeri yasal işlemlerde tarafınızı temsil edebilmemiz için bizlere herhangi bir Noterlikten Avukat Vekaletnamesi çıkartmanız gerekmektedir. Bunun için web sitemizde de yer alan vekalet bilgileri ile birlikte en yakın Notere giderek işleminizi  gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

Miras davaları ne zaman sonuçlanır ?

Miras Hukuku alanındaki dava çeşitliliğinin çokluğu sebebiyle, miras davaları türüne göre sonuçlanma süreleri değişkenlik göstermektedir. Her ne kadar Medeni Kanun ve benzeri kanunlarda daha farklı süreler öngörülmüş olsa da, günümüzde birçok farklı etken nedeniyle yargılama süreleri, kanunda yer alan bu süreleri aşmaktadır.

Eksen Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak bu etkenleri en aza indirerek, hukuki süreci olabilecek en kısa sürede sonuçlandırmaktayız.

Miras davalarında avukatlık ücreti nasıl belirlenir ?

Miras Hukuku davalarında, dava çeşidine göre avukatlık ücreti maktu veya nispi olarak ve yüzde üzerinden belirlenebilmektedir. Avukatlık ücretinin toplamı ise yine dava çeşidi ve davaya esas tutara göre farklılık göstermektedir. Avukatlık ücreti ödemelerinizi nakit ve peşin olarak veya e-tahsilat sistemi ile kredi kartıyla ve taksitle gerçekleştirebilirsiniz.

Miras davaları nelerdir ?

Miras davaları, kanunda çeşitli olarak sayılmakla beraber, başlıca:

 • Vasiyetnamenin İptali
 • Vasiyetnamenin İfası  
 • Miras Payının Temlikinden Doğan Davalar
 • Mirastan Feragat
 • Mirastan Yoksunluğun Tespiti
 • Terekenin Korunmasına İlişkin Davalar
 • Terekenin Mevcudunun Tespitine İlişkin Dava
 • Mirastan Çıkarma Tasarrufunun İptali Davası
 • Muvazaa Sebebiyle Tapu İptal Tescil
 • Muris Muvazaası Davası
 • Miras Hukukunda Terekeye Dahil Aile Konutunun Sağ Kalan Eşe Özgülenmesine İlişkin Dava
 • Mirastan Mal Kaçırma Davalarına

miras davaları denilmektedir.

Yasal mirasçı nedir ?

Yasal mirasçı, Türk Medeni Kanunumuzda tanımlanmıştır. Buna göre yasal mirasçılar miras bırakanın kan hısımları, evlatlık ve altsoyu ile sağ kalan eştir ( MK m. 495-501). Yasal mirasçı, miras bırakanın iradesine bağlı olmayan ve miras bırakanın ölümü ile doğrudan kanundan doğan bir hukuki statüdür.

Atanmış mirasçı nedir ?

Atanmış mirasçı, yasal mirasçıdan farklı olarak, miras bırakanın özgür iradesiyle mirasının bir kısmını veya tamamını belirli bir kişiye bırakmasıyla mirasçı olan kişidir. Mirasçılık hakkı yasadan değil, miras bırakanın iradesinden gelmektedir.

Gaiplik kararı nedir ?

Gaiplik, kişinin ölümü kesin olmamasına rağmen kişinin ölü olduğuna ilişkin güçlü kuşkulara kanunun sonuç bağlamasıdır.

Mirasçılık belgesi nedir ?

Miras bırakanın ölümden sonra geride kalan mirasçıları belirleyen evraka mirasçılık belgesi veya veraset ilamı denir. Mirasçılık belgesinin tanımı olarak mirasçılara sulh hukuk mahkemeleri veya noterler tarafından verilen mirasçı olduklarını gösterir belge diyebiliriz.

Vasiyetname nasıl düzenlenir ?

Kişinin ölümünden sonra kendi mirasının nasıl tasarruf edilmesi gerektiğini kanuni bazı sınırlamalar içerisinde istediğin şekilde belirleyebilir. İşte bu belirleme vasiyetname ile yapılmaktadır.

Kişinin vasiyetname düzenleyebilmesi için Medeni kanun uyarınca, 15 yaşının bitirilmiş olması ve ayırt etme gücüne sahip olması gerekmektedir. Ayrıca Vasiyetname düzenleme hakkı şahsa sıkı sıkıya bağlı bir haktır. Bu sebeple vasiyetname şahsen düzenlenmelidir, birkaç kişi birlikte vasiyetname düzenlenemez.

Vasiyetnamede imza ve tarih bulunmalıdır. Bizce en doğru ve geçerliliği kesin olacak vasiyetname düzenleme şekli, avukat ile beraber noter/hakim ve 2 tanık huzurunda yapılacak olan vasiyetnamedir.

Miras davalarında tebligat süreci neden önemlidir ?

Miras davalarında mirasçıların hepsine tebligatlar ulaşmadan dava tahkikat aşamasına geçemez ve hukuki uyuşmazlık çözümünde gerekli adımlar atılamamış olur.

Logo
0 262 331 07 59
Pandemi döneminde alanında uzman avukatlarımız ile online danışmanlık sürecini hemen planlayabilir, yanıtını merak ettiğiniz sorulara 7/24 ulaşabilirsiniz.
This is default text for notification bar