Karabaş Mah. Müneccim Arif Sk. 25/1 İzmit/Kocaeli

Eksen Hukuk » Blog » Göçmen Kaçakçılığı Suçu ve Cezası

Göçmen Kaçakçılığı Suçu ve Cezası

Göçmen kaçakçılığı suçu; soykırım suçu, insanlığa karşı suçlar ve insan ticareti gibi uluslararası suçlardandır. Kişiler ekonomik veya toplumsal nedenlerden dolayı ülkesinden kaçmak, başka bir ülkeye sığınmak, bulunduğu ülkede yasadışı yollarla kalmaya devam etmek gibi yollara başvurur ve bunu sağlayabilecek kişilerden yani göçmen kaçakçılarından yardım alırlar.

Büromuz ceza hukukunun diğer alanlarında olduğu gibi göçmen kaçakçılığı suçundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda da danışmanlık ve dava takibi hizmeti vermektedir.

Göçmen Kaçakçılığı Suçu Nedir?

Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek maksadıyla, yasal olmayan yollardan; bir yabancıyı ülkeye sokmak veya ülkede kalmasına imkan sağlamak ya da bir Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlamak göçmen kaçakçılığı suçunu meydana getirir. Ülkelerarası nitelik taşıyan bir suçtur.

Göçmen Kaçakçılığı Suçunda Fail

Bu suçta fail göçmenler değil göçmen kaçakçılarıdır. Suçun meydana gelmesi için yasadışı fiilleri gerçekleştiren failin maddi menfaat elde etmek şeklinde özel bir amacının bulunması şartı da aranır.

Göçmen Kaçakçılığı Suçunda Mağdur

Suçun mağduru göçmenlerdir. Göçmenlerin suçun konusunu oluşturduğunu; mağdurun kamu olduğunu kabul eden görüşler de vardır.

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hükmü gereğince bu suç nedeniyle mağdur olan kadın, çocuk ve aile bireylerine yönelik olarak uygulanan şiddet veya şiddet tehlikesi dolayısıyla açılan her tür davaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müdahil olarak katılabilir.

Mağdurun rızasının olması fiilin suç olma niteliğini ortadan kaldırmaz.

Göçmen Kaçakçılığı Suçunun Unsurları

Göçmen kaçakçılığı suçunun fiil unsuru yasal olmayan yollardan; bir yabancıyı Türkiye’ye sokmak veya Türkiye’de kalmasına imkan sağlamak ya da bir Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlamaktır. S

uçun manevi unsuru ise maddi menfaat elde etmek şeklinde ortaya çıkan özel kasttır. Suçun gerçekleşmiş sayılması için göçmen kaçakçısının bu menfaate kavuşması şart değildir; suç yoluna bu amaçla girmiş olması yeterlidir.

Göçmen Kaçakçılığı Suçunun Cezası

Suçun temel halinin cezası beş yıldan sekiz yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adli para cezası olarak belirlenmiştir. Suç teşebbüs aşamasında kalmış olsa dahi, tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur. Suçun cezasının alt sınırı 28.03.2023 tarihinde üç yıldan beş yıla çıkarılmıştır. Bu nedenle Ceza Muhakemesi Kanunu m.150 uyarınca bu suçtan yapılan soruşturma ve kovuşturmalarda şüpheli ve sanığa zorunlu müdafi atanır.

Göçmen Kaçakçılığı Suçunda Cezayı Artıran Haller

Göçmen kaçakçılığı suçunun işlendiği esnada suç nedeniyle mağdurlar açısından hayati tehlike ortaya çıkmış ya da onur kırıcı muameleye maruz kalmışlarsa ceza yarısından üçte ikisine kadar artar. Suç birden fazla kimse tarafından birlikte işlenirse ceza yarısına kadar; örgüt faaliyeti dahilinde işlenirse yarısından bir katına kadar artırılır.

Göçmen Kaçakçılığı Suçu Şikayete Tabi Midir?

Bir suçun şikayete tabi olması için kanunda bu konuda açık düzenleme olmalıdır. Göçmen kaçakçılığı suçu şikayete tabi suçlar arasında değildir ve adli makamlar tarafından re’sen soruşturulur. Suçun mağduru şikayetçi olmadığını beyan etse de soruşturma ve kovuşturma devam eder.

Göçmen Kaçakçılığı Suçu Adli Para Cezasına Çevrilir Mi?

Adli para cezası kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlardandır. Hükmedilen bir yıl veya daha az süreli hapis cezası, kısa süreli hapis cezasıdır. Bu suçun alt sınırı kısa süreli hapis cezalarının üstünde olduğu için paraya çevrilmesi mümkün değildir. Kaldı ki suçun cezası hapis cezasının yanında adli para cezası olarak belirlenmiştir.

Göçmen Kaçakçılığı Suçunda HAGB

Sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesinin ön şartı hükmolunan cezanın iki yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezası olmasıdır. Göçmen kaçakçılığı suçunda alt sınır beş yıldan başladığı için yargılama sonunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi diğer şartlar gerçekleşse de mümkün değildir.

Göçmen Kaçakçılığı Suçunda Görevli ve Yetkili Mahkeme

Mahkemelerin görevlerinin belirlenmesinde ağırlaştırıcı veya hafifletici nedenler gözetilmeksizin kanunda yer alan suçun cezasının üst sınırı göz önünde bulundurulur. Bu nedenle göçmen kaçakçılığı suçunda görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir.

Genel yetki kuralına göre suçun işlendiği yer mahkemesi yetkilidir. Göçmen kaçakçılığı suçu teşebbüs aşamasında kalmışsa son icra hareketinin yapıldığı yer mahkemesi yetkilidir. Suç kesintisiz suç şeklinde işlenmişse kesintinin gerçekleştiği yerdeki mahkeme yetkili olur.

Göçmen kaçakçılığı suçunun vatandaş veya yabancı tarafından, yabancı ülkede işlenmesi halinde Türk kanunları uygulanır. Bu suç dolayısıyla yabancı bir ülkede mahkumiyet veya beraat kararı verilmiş olsa bile, Adalet Bakanı’nın talebi üzerine Türkiye’de yargılama yapılır. Türkiye’de işlediği suçtan dolayı yabancı ülkede hakkında hüküm verilmiş olan kimse, Türkiye’de yeniden yargılanır.

Göçmen Kaçakçılığı Suçunda Uzlaşma

Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği ve Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca bu suçta soruşturma veya kovuşturma aşamasında uzlaştırma hükümlerinin uygulanması mümkün değildir.

Göçmen Kaçakçılığı Suçunda Zamanaşımı Kavramı

TCK m.66 gereğince göçmen kaçakçılığı suçunda kamu davası onbeş yıl geçmekle düşer. Süre, suç tamamlanmışsa suçun işlendiği günden, teşebbüs halinde kalmışsa son hareketin yapıldığı günden, kesintisiz suç şeklinde işlenmişse kesintinin gerçekleştiği günden itibaren işlemeye başlar. Bu suçta ceza zamanaşımı ise yirmi yıldır.

Göçmen Kaçakçılığı Suçuna Teşebbüs

Kişi, işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamazsa teşebbüsten dolayı sorumlu tutulur. Bu durumda fail, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığına göre suçun temel cezasına göre indirimli cezaya çarptırılır. Göçmen kaçakçılığı suçuna teşebbüs eden kişi hakkında ise sanki suç tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur. Bu durum TCK kapsamında göçmen kaçakçılığı ve Cumhurbaşkanına suikast suçlarına özgüdür.

Göçmen Kaçakçılığı Suçunun Diğer Suçlarla Birlikte İşlenmesi

Bu suçun işlenmesi amacıyla resmi belgede sahtecilik veya suçun işlendiği esnada cinsel istismar gibi suçların işlenmesi halinde bu suçlardan ayrıca cezaya hükmolunur. Çünkü bu suçlar göçmen kaçakçılığı suçunun şartları ya da unsurları değildir. Göçmenlerin bulunduğu teknenin batması örneğinde failler hem bu suçtan hem de olası kastla öldürme suçunda sorumlu tutulmalıdır.

Düşüncelerinizi Bizimle Paylaşabilirsiniz !

Yorum Bırakın

Logo
0 262 331 07 59
Pandemi döneminde alanında uzman avukatlarımız ile online danışmanlık sürecini hemen planlayabilir, yanıtını merak ettiğiniz sorulara 7/24 ulaşabilirsiniz.
This is default text for notification bar