Karabaş Mah. Müneccim Arif Sk. 25/1 İzmit/Kocaeli

Eksen Hukuk » Blog » Tehdit Suçu ve Cezası

Tehdit Suçu ve Cezası

Şiddet ve saldırganlığın yaygınlaştığı günümüzde tehdit her ne kadar basitmiş gibi algılansa da TCK kapsamında ciddi ve önemli bir suçtur. Tehdit suçu kapsamında yaşadığınız her türlü olayda WhatsApp veya iletişim formu üzerinden Eksen Hukuk ve Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.

Tehdit Suçu Nedir ?

Öğretide kabul edilen görüşe göre tehdit; mağdurun karar verme veya serbest hareket etme özgürlüğünü kısıtlamaktadır. Tehdit, mağdurun iç huzurunu bozmakta, onu endişeye sürüklemektedir. Bu nedenle tehdit suçu, kişinin bireysel özgürlüğüne karşı işlenen suçlardandır. Hürriyete karşı suçlardan tehditte korunan hukuki değer kişilerin huzuru, güvenliği ve esenliğidir.

Tehdit Suçunun Şartları

 1. Tehdit suçunun varlığından bahsedebilmek için öncellikle, bu suçun gerçek kişiler arasında gerçekleşmesi gerekmektedir. Tüzel kişiler bu suçun tarafı olamamaktadır. Eğer bir tüzel kişi bünyesinde bu olay yaşanmış ise de sorumlular şirket çalışanları, yöneticileri gibi yine gerçek kişiler olacaktır. Tehdit suçu özgü suçlardan değildir. Faile özgü bir düzenleme bulunmamaktadır. Suç herkes tarafından işlenebilir. Ancak kamu görevlisi bu suçu görevi dolayısıyla verilen vasıtalarla işlemişse suçun temel cezasını ağırlaştıran nitelikli halden cezalandırılır (TCK m. 266).
 2. Tehdit suçunun oluşması için mağdura, kendisinin ağır bir zarara uğratılacağının bildirilmesi gerekir. Tehdit suçu için illa bildirilen zararın gerçekleşmesine gerek yoktur. Mağdura bunun bildirilmesi suçu oluşturmaktadır.
 3. Olaya konu olan tehdit, mağdurun karar alma ve hareket etme özgürlüğünü kısıtlayacak, huzurunu bozacak ve onu endişelendirecek nitelikte olmalıdır.
 4. Tehdit eyleminde tehdit edenin söylemleri ciddi, endişe verici ve korkutucu olmalıdır, aksi takdirde tehdit kastının varlığından bahsedilmez.
 5. Suçun mağdurunun belirli kişi veya kişiler olması bu suçun gerçekleşmesi için şarttır. Mağduru belirsiz tehditler bu suçu meydana getirmez. 

Tehdit Suçunda Zamanaşımı

Tehdit suçunun yalnızca malvarlığına yönelen veya sair kötülük teşkil eden basit şekli şikâyete tabidir. Şikâyet süresi, mağdurun fiili ve faili öğrenmesinden itibaren başlar ve tehdit suçunda şikâyet süresi 6 aydır.

Tehdit suçunun yaşam hakkına yönelik basit şeklinde ve diğer tüm nitelik halleri takibi şikâyete bağlı suçlar kategorisinde değildir. Bu suçlar açısından şikayet hakkı, dava zamanaşımı süresi olan 8 yıl içinde kullanılabilir ve suç dava zamanaşımı süresi içinde soruşturulabilir.

Tehdit Suçunun Cezası

Türk Ceza Kanunumuzda Tehdit suçu 106. Maddede düzenlenmiş olup, şu şekildedir;

Madde 106- (1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

           (2) Tehdidin;

            a) Silahla,

            b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,

            c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,

            d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,

            İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

            (3) Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.

Ayrıca suçun bir diğer nitelikli hali/özel durumu 7243 sayılı kanunda düzenlenmiştir;

Madde 28 – Kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeli ile yardımcı sağlık personeline karşı görevleri sebebiyle işlenen tehdit suçunda, suçun kanundaki cezası yarı oranında arttırılır. Ayrıca hükmedilen hapis cezası ertelenemez. 

Tehdit Suçunda Şikayet ve Dava Süreci

Tehdit suçunun temel şeklinin şikayete tabidir ve resmi makamlar suçtan, suç duyurusu dilekçesi ya da ihbar ile haberdar edilir.

Suçun temel şekli Ceza Muhakemesi Kanunu m.251 gereğince basit yargılama usulüne tabidir.

Şikayetin süre ile sınırlı olması, uzlaştırma sürecinin ise sonuçları düşünüldüğünde ceza avukatı yardımıyla sürecin yürütülmesi hak kaybını önler.

Tehdit suçunda hangi mahkeme yetkilidir ?

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 106 maddesinde belirtilen tehdit suçunda görevli  mahkeme asliye ceza mahkemesidir.

Tehdit suçundan kaynaklı davalar ne kadar sürer ?

Tehdit suçundan kaynaklı davalar öncelikle savcılık aşamasında delillerin toplanması ve iddianamenin hazırlanmasıyla başlamaktadır. Daha sonra, davanın görüleceği asliye ceza mahkemesinin iş yoğunluğuna ve olayın karmaşıklık düzeyine göre davanın süresi değişiklik gösterecektir. Ayrıca, unutulmamalıdır ki; günümüzde birçok farklı etken nedeniyle yargılama süreleri, kanunda yer alan bu süreleri aşmaktadır. Eksen Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak bu etkenleri en aza indirerek, hukuki süreci olabilecek en kısa sürede sonuçlandırmaktayız.

Tehdit suçuna örnek teşkil edecek durumlar nelerdir ?

Örneğin, DAEŞ terör örgütü mensubu olduğunu ileri sürerek esnaftan para toplayıp derhal kendisine getirmesini söyleyen bir kimse var olan bir örgütün korkutucu gücünden yararlanılarak tehdit suçunu gerçekleştirmiş olur.

Tehdit Suçu Şikayet Dilekçesi

KOCAELİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

ŞİKAYETÇİ : …

ADRES : … Mah. … Sok. … No: … İzmit/Kocaeli

VEKİLLERİ : Av. Görkem Ece LEBLEBİCİ & Av. Fatih AKTULUN & Av. Omay Cem ÇİÇEK

ADRES : Karabaş Mah. Müneccim Arif Sok. No:25/1 İzmit/Kocaeli

ŞÜPHELİ : …

ADRES : …Dumlupınar mah. Reis Menan Sok. İzmit/Kocaeli

SUÇUN NEV’İ : Tehdit

SUÇUN TARİHİ : 04.12.2020

AÇIKLAMALAR :

 1. Müvekkil….. , fail …. ile 08.01.2019 tarihinde boşanmışlardır. Boşanmayı müteakiben sürekli olarak şüpheli müvekkilimi rahatsız etmiş ve tehditlerde bulunmuştur. Şüphelinin bu tehditleri, müvekkilin yeniden başka birisiyle evlenme irademi duyması üzerine iyice artmıştır. Bu tehditler artarak devam etmektedir.
 2. Fail, müvekkilimi canına kast ederek tehdit etmektedir. Gerek mesaj atarak gerek müşterek çocukları aracılığıyla bu tehditlerine devam etmektedir.. Kızları …..’yi arayarak “annen sakın evlenmesin evlenmesine karşı çık, bunu annene söyle yoksa onu öldürürüm” demiştir. Yine bu sefer müşterek oğulları…..’nin de okuluna giderek “anneni adam tutup öldürteceğim bunu annene söyle” demiştir.
 3. Bu ve bunun gibi beyanlarıyla fail, müvekkilimin gündelik hayatını çekilmez kılmaktadır. Ciddi ve kötü tehditleriyle müvekkilimi elem ve kedere sürüklemektedir.

HUKUKİ NEDENLER : 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu m. 106 ve İlgili Mevzuat

HUKUKİ DELİLLER : Telefon mesajları, görüntü kayıtları,tanıklar ve Diğer Yasal Deliller

SONUÇ VE TALEP : Açıkladığımız ve re’sen tespit edilecek nedenlerle, şüpheli şahsın cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılmasını vekaleten talep ederiz.

Şikayetçi Vekilleri

Av. Görkem Ece LEBLEBİCİ & Av. Fatih AKTULUN & Av. Omay Cem ÇİÇEK

Tehdit Suçu Yargıtay Kararları

 • Oluşa uygun olarak yakınanla kavga ettikten on dakika sonra elinde av tüfeği ile yakınanın kapısı önüne gelen sanığın ‘sizi öldüreceğim’ demesi biçiminde kabul edilen eylemin TCY.nın 191/2. maddesine uyan suçu oluşturduğu ve tehdit suçunun oluşması için mağdurun fiilen korkmasının şart olmayıp, eylemin objektif olarak mağdurun iç dünyasında korku meydana getirmeye elverişli olmasının yeterli bulunduğu gözetilmeden, ‘mağdurun korkmadığından’ söz edilerek Yasanın 466/1. maddesi ile hükümlülüğe karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.” Yarg. 4. CD. E. 2002/5409, K. 2002/6926, KT. 24.04.2002
 • “Tehdit mesajlarının iletildiği telefon numarasının bilinmesi ve telefona ait döküm ve kayıtların ilgili operatörden istenmesi durumunda, mesajın hangi telefondan gönderildiğinin ve buna göre failin kimliğinin saptanmasının teknik olarak mümkün bulunmasına göre, suça sürüklenen çocuğun kimlik bilgilerini içermeyen mesajlar göndermek suretiyle tehdit eyleminin TCK’nın 106/2-b maddesinde düzenlenen imzasız mektup niteliğinde bulunmadığı gözetilmeden, fazla cezaya hükmedilmesi” Yarg. 4. CD. E. 2013/9142, K. 2013/13894, KT.
 • “Tehdit suçunda, sanık tarafından söylenen sözlerin, objektif değerlendirmeye göre ciddi bir korku ve endişe meydana getirmeye elverişli, yeterli ve uygun olması gerektiği, suçun oluşabilmesinin, tehdidin muhatabı üzerindeki etkisine bağlı bulunmadığı, suçun manevi unsurunun varlığı açısından, tasarlama olarak adlandırılan en yoğun biçiminde gerçekleşmesinin zorunlu olmadığı ve öfkenin suç kastını ortadan kaldırmayacağı gözetilmeden, sanık tarafından söylendiği kabul edilen ‘iki tane çocuğum var önce onlara sıkarım sonra da başkana sıkarım’ biçimindeki sözlerin Belediye başkanı olan mağdur üzerinde ciddi korku ve endişe meydana getirecek elverişlilikte bulunmadığı şeklindeki yetersiz gerekçe ile karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.” Yarg. 4. CD. E. 2008/22639, K. 2011/371, KT. 25.01.2011

Düşüncelerinizi Bizimle Paylaşabilirsiniz !

Yorum Bırakın

Logo
0 262 331 07 59
Pandemi döneminde alanında uzman avukatlarımız ile online danışmanlık sürecini hemen planlayabilir, yanıtını merak ettiğiniz sorulara 7/24 ulaşabilirsiniz.
This is default text for notification bar