Karabaş Mah. Müneccim Arif Sk. 25/1 İzmit/Kocaeli

Eksen Hukuk » Blog » İsim ve Soyadı Değiştirme Davası

İsim ve Soyadı Değiştirme Davası

İsim ve soyadı değişikliği, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 27. Maddesinde belirtilmiş olduğu üzere, aşağıda ayrıntısı belirtilecek olan haklı şartların varlığı halinde mahkeme kararı ile kişinin isim ve soyadını değiştirerek nüfus kaydının değiştirilmesi sonucunda gerçekleşmektedir.

İsim ve soyadı değişikliği, yukarıda belirtildiği gibi dava yoluyla gerçekleşebilmekle birlikte, 24 Aralık 2019 tarihinde resmi gazetede yayınlanan geçici madde ile bazı durumlarda dava açmaksızın, nüfus müdürlüğüne yapılacak yazılı başvuruyla da gerçekleştirilebilecektir.

Eksen Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak, medeni hukuk alanlarının tamamında olduğu gibi, isim ve soyadı değişikliği davasında da müvekkillerimize alanında uzman medeni hukuk avukatı kadromuz ile birlikte hizmet vermekteyiz.

Dava Açmadan İsim ve Soyadımı Değiştirebilir miyim ?

Her ne kadar TMK md.27’de, isim ve soyadı değişikliğinin yalnızca dava yoluyla ve hakim kararıyla gerçekleşeceği belirtilmiş olsa da, Aralık 2017 tarihinde kabul edilen ve 24 Aralık 2019 tarihinde 5490 Sayılı Kanun’a eklenen Geçici 11. Madde ile 3 yıl süreyle uzatılan 5490 Sayılı Kanun’a eklenen Geçici 11. Maddede;

“Geçici 11 inci Maddede “(1) Kişinin üç yıl içerisinde yerleşim yerinin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yazılı olarak başvurması kaydıyla; 21/6/1934 tarih ve 2525 sayılı Soyadı Kanununun 3 üncü maddesine aykırı soyadları ile yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan, genel ahlaka uygun olmayan, toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen ad ve soyadları, mahkeme kararı aranmaksızın il veya ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilir. İl ve ilçe idare kurullarının vereceği karar kesindir. Soyadı değiştirilen erkek ise kendisi ile birlikte varsa eşinin ve müracaat tarihinde ergin olmayan çocuklarının da soyadları düzeltilir. Soyadı değiştirilen kadın ise kendisi ile birlikte ergin olmayan evlilik dışı çocukları varsa onların da soyadları düzeltilir. Bu maddede belirlenen sürenin bir katına kadar uzatılmasında Cumhurbaşkanı yetkilidir.” 

Yer alan düzenleme ile, yalnızca belirtilen isim ve soyadında yer alan yazım ve imla hatası, 2525 sayılı Soyadı Kanununun 3. Maddesine aykırı soyadları ve genel ahlaka uygun olmayan isim ve soyadlarının belirlenen kriterlerde değiştirilmesi için yerleşim yerinin bulunduğu yer nüfus müdürlüğüne yazılı olarak başvurulması üzerine yapılacak incelemede, değişiklik talep eden kişinin bu maddede belirtilen nedenlerden birine dayandığı ve bu durumun varlığının anlaşıldığı kanaatine varılırsa dava açmaksızın, il ve içle idare kurulu kararı ile isim ve soyadının değiştirilebilmesi mümkündür.

Ancak burada belirtilen nedenlerin var olmadığı, ad ve soyadın tamamen değiştirilmesi ve benzeri durumlarda çoğunlukla tanık dinlenmesi gerektiği için dava açılması gerekmekte, nüfus müdürlüğüne yapılacak başvurudan sonuç alınamayacaktır.

İsim ve Soyadı Değiştirme Davası Nasıl Açılır ?

İsim ve soyadı değiştirme davasında günümüzde en çok yapılan hata, davalı olarak anne ve babanın gösterilmesidir. Ancak bu durum oldukça yanlış bir bilgiden ibaret olup, dava dilekçesinde davalı kısmında Nüfus Müdürlüğü’nün gösterilmesi gerekmektedir.

İsim değişikliği talep edebilmek için haklı nedenin varlığı bir şart olmakla birlikte, talebin kabul edilebilmesi için aynı zamanda bu haklı nedenin ispat edilebilmesi gerekmektedir.

İsim ve soyadının harf veya imla hatası gibi nedenlerle düzeltilmesine ilişkin davalarda çoğunlukla herhangi bir ispat yükü altında bulunulmazken, değiştirilmesi istenen isim veya soyadının açık bir şekilde ahlaka aykırı olmadığı veya kişiyi utandıracak bir nitelikte bulunmadığı hallerde haklı nedenin varlığının ispatı için en önemli delil tanık beyanları olacaktır.

Bu kapsamda dava dilekçesinde tanık deliline dayanılmış olması, süresi içerisinde tanık bilgilerinin mahkemeye sunulmuş olması ve tanığın haklı nedene ilişkin beyanları önem arz etmektedir.

Görevli ve yetkili mahkemede davanın açılması durumunda duruşma günü belirlenecek, duruşma günü durumun niteliğine göre tanık beyanları veya farklı delillerle haklı nedenin varlığının ispat edilmesi durumunda mahkeme talep doğrultusunda isim veya soyadının değiştirilmesine veya düzeltilmesine karar verecektir.

Bu durum sonucunda mahkeme tarafından değişiklik doğrultusunda nüfus müdürlüğüne yazı yazılarak nüfus kayıtları değiştirilir ve duruma göre yerel veya ulusal bir gazetede isim değişikliği ilan ettirilir.

İsim ve Soyadı Değiştirme Davasında Yetkili Mahkeme

İsim ve soyisim değişikliğinde görevli ve yetkili mahkeme, talepte bulunan kişinin ikametgah adresinin bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemeleridir. İsim değiştirme, soyadı değiştirme veya isim ve soyadı düzeltme davalarının tümüne ilişkin talepler bu mahkemede görülecek ve karara bağlanacaktır.

İsim ve Soyadı Değiştirme Davası Ne Kadar Sürer ?

İsim ve soyadının düzeltilmesi veya değiştirilmesine ilişkin davalar, davaya bakan mahkemenin yeri ve yoğunluğuna göre değişiklik göstermekle birlikte, ortalama olarak 4-6 ay arasında sonuçlanmaktadır.

İsim ve Soyadı Değiştirme Davasında Haklı Sebepler Nelerdir ?

Türk Medeni Kanunu’nun 27. Maddesinde bu değişikliği talep etmekte haklı bir nedenin varlığı denilmekle yetinilmiş, geçici madde doğrultusunda Nüfus Müdürlüğü’nden yapılabilecek taleplerde olduğu gibi sınırlı bir ayrım gözetilmemiştir.

Bu kapsamda  dava yoluyla isim ve soyadı değişikliğinde; ismin veya soyadın ahlaka aykırı olması veya kişiyi utandırabilecek gülünç bir nitelikte olması, kötü bir anlam taşıması gibi objektif nedenler kabul edilebileceği gibi; talepte bulunan kişinin bu isme ait bir travması olması, isminin kötü tanınan bir şahısla aynı olması, hatta durumun niteliğine göre kişinin yalnızca bu ismi sevmemesi, bu ismi hayatı boyunca hiç kullanmaması ve bu ismi kendine yakıştırmaması neticesinde bir aidiyet hissetmemesi gibi kişiye özgü sebepler dahi haklı neden olarak kabul edilebilecektir.

Boşanma sonrası eşin eski soyadını kullanmak istemesi Aile Mahkemesine açılacak ayrı bir dava niteliğinde olup, TMK md.27 kapsamında değerlendirilmeyecektir.

İsim ve Soyadı Değiştirme Davası İçin Gerekli Evraklar

İsim ve soyadı değiştirme davası için diğer medeni hukuk davalarından farklı bir evrak gerekmemekle birlikte, isim ve soyadının değiştirilmesi ayrıca yaşanmış bir olay veya karışıklıklara ilişkin ise bu duruma ilişkin belgeler;

  • tanık bilgileri
  • dava dilekçesi
  • sabıka kaydı
  • nüfus cüzdanı fotokopisi
  • nüfus kayıt örneği

davanın açılması için yeterli olacaktır.

Bununla birlikte davanın avukatla takip edilmesi halinde vekaletnamede isim ve soyadı değişikliğine ilişkin özel yetki bulunması gerekmektedir.

Eksen Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak haklı nedenlerin tespiti, dava süreci ve isim ve soyadı değiştirme davasını da kapsayan medeni hukukun bütün alanlarında uzman avukatlarımız ile müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

İsim ve Soyadı Değiştirme Davası Dilekçe Örneği

KOCAELİ NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI :
ADRES :
VEKİLİ :
ADRES :

DAVALI :  …….. (İl/İlçe) Nüfus Müdürlüğü

KONU : TMK md.27 kapsamında haklı nedenle isim tashihi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Müvekkilin ismi her ne kadar nüfus kayıtlarında “Şaziye” olarak geçse de, günlük yaşantısında yaşamı boyunca arkadaşları, akrabaları ve bütün sosyal çevresi kendisine “Özlem” olarak hitap etmiş, kendisi de yaşamı boyunca “Özlem” ismini kullanmıştır.

Her ne kadar müvekkil yaşamı boyunca “Özlem” adını kullanmış olsa da, resmi kayıtlarda isminin “Şaziye” olarak geçiyor olması, iş hayatında ve resmi işlerde kendisi adına oldukça problem yaratarak karmaşıklığa sebebiyet vermektedir. Bu kapsamda bu sorunun giderilmesi ve müvekkilin herhangi bir aidiyet hissetmediği “Şaziye” isminin, hayatı boyunca kullanmış olduğu “Özlem” olarak değiştirilmesi adına tarafımızca mahkemenize başvurma zarureti hasıl olmuştur.

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi’nin 30.04.2015 tarih, 2014/18248 E. 2015/7152 K. Sayılı ilamında belirtilen “…tanık beyanları doğrultusunda davacının ailesi ve tüm çevresinde başka bir isimle tanındığı hususu sabit olmasına rağmen bu husus dikkate alınmayarak davanın reddine karar verilmesi doğru değildir…” ifadelerinden de görüleceği üzere, müvekkilin farklı bir isimle tanınıyor olması haklı bir neden olmakla birlikte, bu husus tarafımızca dinletilecek tanık beyanlarıyla da ispat olunacaktır.

HUKUKİ NEDENLER : TMK, Nüfus Hizmetleri Kanunu, HMK, Yargıtay içtihatları, sair mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Tanık ( tanık isimleri, tc kimlik numaraları ve adresleri), nüfus kayıt örneği, adli sicil kaydı, bilirkişi, yemin, sair deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca arz ve izah olunan nedenlerle, davanın kabulü ile birlikte müvekkilin nüfus kayıtlarında “Şaziye” olarak geçen isminin “Özlem” olarak değiştirilmesine karar verilmesini vekaleten talep ederiz.

Davacı Vekili

Düşüncelerinizi Bizimle Paylaşabilirsiniz !

Yorum Bırakın

Logo
0 262 331 07 59
Pandemi döneminde alanında uzman avukatlarımız ile online danışmanlık sürecini hemen planlayabilir, yanıtını merak ettiğiniz sorulara 7/24 ulaşabilirsiniz.
This is default text for notification bar