Karabaş Mah. Müneccim Arif Sk. 25/1 İzmit/Kocaeli

Eksen Hukuk » Blog » Hizmet Tespiti Davası

Hizmet Tespiti Davası

Hizmet tespit davası, bir kişinin bir işveren nezdinde çalışma sürelerinin ne olduğunun başka bir ifadeyle işveren nezdindeki hizmet sürelerinin ne kadar olduğunun tespit edilmesidir.

Hizmet tespit davası işçi, işveren nezdinde çalışmasına rağmen SGK kaydı yapılmamışsa veya SGK primleri eksik yatırılmışsa çalışma süresinin tespit edilmesi ve SGK primlerinin ödenmesi veya tamamlanması amacıyla hukuki yollara başvurmaktadır. Hizmet Tespiti kapsamında yaşadığınız her türlü olayda whatsapp veya iletişim formu üzerinden Eksen Hukuk ve Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.

Hizmet Tespiti Davasında Zamanaşımı  

İşçinin sigorta girişi hiç bildirilmemişse iş akdinin sona erdiği tarihten itibaren 5 yıl içinde dava açılmak zorundadır. Bu süre hak düşürücü süre olup, hakim tarafından kendiliğinden gözetilir. Burada önemli olan; eğer davacı iş akdinin sona erdiği tarihten itibaren 5 yıl içinde hizmet tespiti davası açmışsa, dava dilekçesinde tüm hizmet sürelerini talep edebilir.

Ancak bir diğer husus ise; İşçinin sigorta girişi bildirilmiş ancak primleri hiç ödenmemiş veya eksik ödenmişse 5 yıllık hak düşürücü süre yoktur, her zaman açılabilir.

Hizmet tespiti davası nasıl açılır ?  

Hizmet tespiti davası, işçi veya diğer menfaati olan kişiler tarafından açılır. Hizmet tespiti davası diğer iş hukuku davaları işçilik alacakları davası, işe iade davası gibi iş mahkemesinde açılmaktadır, görevli mahkeme İş Mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise davalı işverenin dava tarihindeki son yerleşim yerinde bulunan İş Mahkemesi veya işin ya da işlemin yapıldığı yer İş Mahkemesidir.

Ayrıca, iş Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri İş Mahkemesi sıfatıyla görevlidir. Asliye Hukuk Mahkemesine, İş Mahkemesi sıfatıyla dava açılır.

Davalı taraf ise işverendir. İşveren gerçek kişi ise dilekçeye işverenin adı, soyadı ve adresi yazılır. İşveren Tüzel kişi ise dava dilekçesine şirketin adı ve ticaret unvanı ile faaliyet gösterdiği adresi yazılır.

Sosyal Güvenlik Kurumu ise İhbar Olunan sıfatına sahiptir. Dilekçeye İhbar Olunan olarak Sosyal Güvenlik Kurumu belirtilir.

Ayrıca önemle belirtmek isteriz ki, talep ya da deliller hakkında yapılacak herhangi bir yanlış, davanın kaybedilmesi sonucunu doğurur. Bu nedenle dava Kocaeli işçi avukatı yardımı ile yürütülmesini önermekteyiz.

Hizmet tespiti davası ne kadar sürer ?

İş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde en önemli husus işçinin talep ettiği hakkını ispat edebilmesidir. Hizmet tespiti davası da mahkemenin yoğunluğu ve diğer durumlara göre değişkenlik gösterse de ortalama olarak 1-2 yıl sürmektedir. 

Bu kapsamda gerek arabuluculuk aşamasında, gerekse yargılamanın usulü ve esasına ilişkin konularda işçilerin kendilerini bir işçi avukatı ile temsil ettirmeleri, hak kaybına uğramamaları ve kısa sürede çözüme ulaştırabilmek açısından önem arz etmektedir.

Hizmet tespiti davası kesinleşmeden icraya konulabilir mi ?

Hayır, Hizmet tespit davaları sonucu verilen kararlar, kesinleşmeden icra edilemeyen kararlardandır.

Hizmet tespiti ve işçi alacağı davası arasında nasıl bir ilişki vardır ? 

Arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Eğer bir işçi çalıştığı süreyi kanunen kayıt altında tutmazsa ya da eksik tutulmasına izin verirse ileride doğacak olan alacakları da bu oranda azalacak ya da tamamiyle yok olacaktır. 

Hizmet tespiti davasını kim açabilir ? 

Hizmet tespiti davası, 4-a kapsamındaki işçi veya diğer menfaati olan kişiler tarafından açılır.

Hizmet Tespiti Dava Dilekçesi  

KOCAELİ NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİNE

DAVACI          :

VEKİLİ : Av. Görkem Ece LEBLEBİCİ & Av. Fatih AKTULUN & Av. Omay Cem ÇİÇEK

ADRES : Karabaş Mah. Müneccim Arif Sok. No:25/1 İzmit/Kocaeli

 

DAVALI : Çalıştığı Kurum bilgileri 

İHBAR EDİLEN: SGK

DAVA KONUSU                :  …/…/… tarihinden …/…/… tarihine kadar geçen süre içinde davalı … de sigortalı olarak çalıştığımın ve Sigorta başlangıç tarihinin …/…/… olarak tespiti ile sigorta hizmetlerinden faydalandırılmasına karar verilmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR

1- (…),  işveren (…)de (…) tarihinde işçi olarak çalışmaya başlamış ve hakkımda (…) Sosyal Sigortalar Kurumuna işe giriş bildirgesi verilerek (…) sicil numarası ile kaydedilmiştir. İşe başlangıç tarihi (…)’dir ve halen sigortalıdır, ancak davalı işveren prim ödemediği için (…) tarihinden itibaren emekliliğe hak kazanamamaktadır.

2- Davalı işyerinde hizmet akdiyle çalışmış olan, kanunen emekliliğe hak kazananmış olması sebebiyle sigortalılığının başlangıç tarihine esas alınmak üzere işe başlangıç tarihinin tespiti gerekmiş, iş bu hizmet tespiti davasının açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ DELİLLER           : İş Yeri Dosyası, Sigorta Dosyası, Tanık Beyanları ve diğer deliller.

HUKUKİ NEDENLER         : 5510 S. K. m. 2, 86 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM               : Yukarıda arz edilen nedenlerle, haklı davamızın kabulü ve sigortalı hizmetinin başlangıç tarihi olan (…) olduğunun tespitine, ile bu süreler içinde yatırılmayan sigorta primlerin davalı tarafından yatırılmasına, bu hizmetlerinin diğer hizmetleri ile birleştirilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına vekaleten talep ederiz.

 

Düşüncelerinizi Bizimle Paylaşabilirsiniz !

Yorum Bırakın

Logo
0 262 331 07 59
Pandemi döneminde alanında uzman avukatlarımız ile online danışmanlık sürecini hemen planlayabilir, yanıtını merak ettiğiniz sorulara 7/24 ulaşabilirsiniz.
This is default text for notification bar