Karabaş Mah. Müneccim Arif Sk. 25/1 İzmit/Kocaeli

Eksen Hukuk » Blog » Belirsiz Alacak Davası

Belirsiz Alacak Davası

Hukuk Muhakemeleri Kanunu özel hukuk yargılamalarının şeklini belirleyen kanundur. Bir davanın hangi kurallara bağlı olarak açılacağını da bu kanun belirler ve bunu aşağıda da bahsedeceğimiz belli ilkelere dayanarak yapar. Bu kurallar tarafları bağlar ve bunlara uyulmaması davanın kısmen, tamamen ya da usulden reddi sonucunu doğurabilir. Belirsiz alacak davası Kanun’un 107. maddesinde düzenlenmiştir.

Belirsiz Alacak Davası Nedir?

Davacı dava dilekçesinde talebini açıkça belirtmelidir. Karşı tarafça zarara uğratılan veya ondan bir alacağı olan davacı buna ilişkin meblağın davalıdan alınarak kendisine verilmesini talep eder. Fakat bazı durumlarda davasını açarken davacıdan talep edeceği miktarı kesin olarak bildirmesi beklenemez hatta bu bazen imkansızdır. Kanun bu gibi durumlar için belirsiz alacak davası açılmasına izin vermiştir. Bu sayede talep sınırlı tutularak davanın yürütülmesi mümkün hale gelir.

Davacının talebi en ince detayına kadar somutlaştırılmalı, tereddüde yer kalmamalıdır ki mahkeme de konu hakkında karar verebilsin. Çünkü hakim tarafların talebi ile bağlıdır ve talepten fazlasına ya da başka bir şeye karar veremez. Davacı kadının manevi tazminat talep ettiği bir boşanma davasında hakim davacının daha fazlasını hak ettiğini düşünüyor olsa bile en çok talep kadarına karar verebilir.

İşçi, açtığı işçilik alacakları davasında sadece kıdem tazminatı talep ediyorken hakim ihbar tazminatının da koşullarının oluştuğunu görse bile sadece kıdem tazminatı açısından karar verebilir. Bu husus HMK m.26’da taleple bağlılık ilkesi adı ile düzenlenmiştir.

Basit yargılama usulünün uygulandığı davalarda dava dilekçesinin, yazılı yargılama usulü kapsamındaki davalarda ise cevaba cevap dilekçesinin verilmesi ile iddianın genişletilmesi yasağı başlar. Bu aynı zamanda talebin de değiştirilemeyeceği anlamına gelir. İşte belirsiz alacak davası da tam bu noktada devreye girer ve yasağa tabi olmaksızın talebi aynı davada genişletmeye imkan verir.

Belirsiz Alacak Davasının Amacı

Alacağının tamamına kavuşmak isteyen fakat miktarı net olarak belirleyemeyen davacı belirsiz alacak davası açabilir ve bu yolla talebini daha sonra netleştirerek davasının kısmen de olsa reddedilmesi ihtimalini ortadan kaldırabilir.

Bir davada para ile ölçülebilen taleplerde bulunulması halinde bu taleple orantılı olarak tarifeye uygun harcın mahkemeye ödenmesi gerekir. Belirsiz alacak davasında ise dava dilekçesinde belirtilen asgari tutar üzerinden harç yatırılması yeterlidir.

Davanın devamında tahkikat aşaması sonrasında talep edilebilecek miktarın ortaya çıkması sonucunda davaya esas değer artırılarak eksik harç tamamlanmalıdır. Sonuç olarak belirsiz alacak davası ilk aşamada harcın bir kısmının ödenmesine izin veren dava türüdür.

Belirsiz Alacak Davasının Şartları

Dava tarihinde dava değerini belirlemesi imkansız olan ya da kendisinden beklenemeyen davacı hukuki ilişkiyi ve asgari bir miktar ya da değer belirterek alacak davası açabilir. Haliyle dava konusunun parça parça talebe imkan veriyor olması da gerekir. Talep konusunun bölünebilir olmadığı hallerde belirsiz alacak davası açılamaz. Örneğin manevi tazminat talepleri belirsiz alacak şeklinde ileri sürülemez.

Davasını belirsiz alacak davası olarak açan davacı, tanık veya karşı tarafın beyanları ile ya da bilirkişi raporu doğrultusunda artık talebini netleştirebiliyorsa hakimin (genellikle duruşmada) vereceği iki haftalık kesin süre içinde talep artırımı yapmalıdır. Aksi takdirde dava, talep sonucunda belirtilen miktar veya değer üzerinden görülüp karara bağlanır. Davacı talep artırımı için hakimin süre vermesini beklemek zorunda değildir.

Belirsiz Alacak Davası ile Kısmi Dava Arasındaki Farklar

Kısmi dava bölünebilir nitelikte olan her alacak için açılabilir. Belirsiz alacak davası bakımından ise alacaklıdan alacağının tamamını belirlemesinin beklenememesi ya da bunun objektif olarak imkansız olması da gerekir. Belirsiz alacak davasında dava tarihinden itibaren alacağın tamamı için zamanaşımı kesilir ve faiz işlemeye başlar. Kısmi davada ise bu durum alacağın yalnızca talep edilen kısmı için geçerlidir.

Belirsiz Alacak Davası Dilekçe Örneği

KOCAELİ NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİNE

DAVACI : … (TC: …)

ADRES : … Mah. … Sok. No:.. Derince/Kocaeli

VEKİLLERİ : Av. Görkem Ece LEBLEBİCİ & Av. Fatih AKTULUN & Av. Omay Cem ÇİÇEK

ADRES : Karabaş Mah. Müneccim Arif Sok. No:25/1 İzmit/Kocaeli

DAVALI : … Sağlık ve Turizm Limited Şirketi

ADRES : … Mah. … Sok. … No:.. Körfez /Kocaeli

HARCA ESAS DEĞER : 900,00 TL

KONU : İş akdinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi nedeniyle, fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı olmak kaydıyla şimdilik; 100,00 TL kıdem tazminatı, 100,00 TL ihbar tazminatı, 500,00 TL fazla çalışma ücreti, 100,00 TL yıllık izin ücreti ve 100,00 TL ücret alacağının davalıdan alınarak tarafımıza verilmesine karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR :

Müvekkil, … alanında faaliyet gösteren davalı şirket bünyesinde (SGK kayıtlarına göre) 29.09.2018 tarihinden 24.05.2020 tarihine kadar kesintisiz olarak memur sıfatıyla çalışmıştır. Müvekkilin işten ayrılmadan aldığı son maaş asgari ücret seviyesindedir.

Müvekkil, çalıştığı süre boyunca davalı şirkete ait … görev almıştır. Burada yoğun mesailer yapmasına rağmen fazla çalışma ücretleri kendisine ödenmemiştir. Memur sıfatıyla çalışan müvekkil hafta içi işe saat 08:00’de başlayıp saat 18:30’a kadar çalışmıştır. Cumartesi günleri ise saat 10:00’da başlamış ve saat 15:00’e kadar çalışmasını sürdürmüştür. Bu şekilde, haftanın 6 günü çalışmıştır. Bu yoğun çaba ve mesaisine karşın fazla çalışma ücretleri kendisine hiçbir şekilde ödenmemiştir. Müvekkil tüm çalıştığı süre boyunca öğle arası ve çay molasını hiç kullanamamıştır.

Müvekkile yoğun çalışma temposu içinde yıllık izinleri düzenli olarak kullandırılmamış olup yıllık izin alacağı kendisine ödenmemiştir. Müvekkil çalışma süresi boyunca sadece 1 hafta yıllık izin kullanmıştır.

İş akdi, işveren tarafından haklı neden gösterilmeden ve bildirim sürelerine uyulmadan feshedilmiştir. Müvekkil, çalışma süresi ve fesih şekli dolayısıyla ihbar tazminatına hak kazanmıştır. Fakat müvekkile ihbar tazminatı ödemesi yapılmamıştır.

Davalı şirket bünyesinde 2 yıla yakın çalışması olan müvekkile, iş akdi işveren tarafından haklı sebep bildirilmeksizin feshedilmiş olmasına rağmen kıdem tazminatı ödemesi yapılmamıştır.

Tüm bu işçilik alacaklarının ödenmemesi ve işyerinde yoğun çalışma sonrasında müvekkilin iş akdi işveren tarafından haklı neden bildirilmeksizin ve ihbar sürelerine uyulmadan 24.05.2020 tarihinde feshedilmiştir.

Tüm bu hususların yanında; müvekkil davalı şirkete ait işyerinde çalışmaya fiili olarak 09.09.2018 tarihinde başlamış fakat sigorta girişi işveren tarafından 29.09.2018 tarihinde yapılmıştır. Bu durum da diğer iddialarımız gibi ilerleyen aşamalarda tarafımızca ispat edilecektir.

Ayrıca müvekkil, 2020 yılının Haziran ayında 3 haftalık bir çalışma yapmıştır fakat bu döneme ait ücret alacağı ödemesi yapılmamıştır.

İşçilik alacaklarının ödenmesi talebiyle davalı hakkında arabuluculuk başvurusu yapılmış ve 03.12.2020 tarihli son oturumda anlaşamama tutanağı imzalanmıştır. (Dilekçe ekindedir.)

HUKUKİ NEDENLER : İş Kanunu, Avukatlık Kanunu, İlgili Mevzuat.

DELİLLER : Müvekkile ait SGK sicil dosyası, işyeri özlük dosyası, meslek odalarından ücret araştırması, 03.12.2020 tarihli arabuluculuk son tutanağının aslı, banka kayıtları, keşif, yemin, tanık, bilirkişi incelemesi ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE TALEP : Fazlaya ilişkin talep hakkımız saklı kalmak ve sonradan ıslah edilmek üzere;

Şimdilik 100,00 TL kıdem tazminatı alacağının fesih tarihi olan 24.05.2020 tarihinden itibaren işletilecek mevduata uygulanan en yüksek faiziyle birilikte davalıdan alınıp davacıya verilmesine,

Şimdilik 100,00 TL ihbar tazminatı alacağının dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birilikte davalıdan alınıp davacıya verilmesine,

Şimdilik 500,00 TL fazla mesai alacağının dava tarihinden itibaren işletilecek mevduata uygulanan en yüksek faiziyle birilikte davalıdan alınıp davacıya verilmesine,

Şimdilik 100,00 TL yıllık izin ücreti alacağının dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birilikte davalıdan alınıp davacıya verilmesine,

Şimdilik 100,00 TL ücret alacağının dava tarihinden itibaren işletilecek mevduata uygulanan en yüksek faiziyle birilikte davalıdan alınıp davacıya verilmesine,

Yargılama masrafı ve vekalet ücretinin davalıdan tahsiline, karar verilmesini vekaleten talep ederiz.

Davacı Vekilleri

Av. Görkem Ece LEBLEBİCİ & Av. Fatih AKTULUN & Av. Omay Cem ÇİÇEK

Belirsiz alacak davası nasıl açılır?

Bölünebilen taleplerin söz konusu olduğu bir davada alacaklı hukuki ilişkiyi ve asgari bir miktar ya da değeri belirtmek suretiyle belirsiz alacak davası açabilir.

Bir davanın belirsiz alacak davası olduğu nasıl anlaşılır?

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi yakın tarihli kararında fazlaya ilişkin hakkın saklı tutulmuş olması durumunda alacağın belirlenmesi davacıdan beklenemez veya imkansız halde ise belirsiz alacak davası açıldığının kabulü gerektiği yönünde karar vermiştir (2021/6804 E., 2021/6886 K.). Hukuk Genel Kurulu tereddüt halinde davacının beyanının alınması gerektiğini söyler (HGK 2019/853 E., 2020/907 K.).

Belirsiz alacak davası hangi mahkemede açılır?

Talep konusunun bölünebilir olduğu her durumda belirsiz alacak davasının açılması mümkündür. Bu dava iş mahkemesi, asliye hukuk mahkemesi, asliye ticaret mahkemesi gibi mahkemelerde açılabilir. İstirdat davası, ecrimisil davası gibi davalar belirsiz alacak davası olarak yürütülmeye müsaittir.

Düşüncelerinizi Bizimle Paylaşabilirsiniz !

Yorum Bırakın

Logo
0 262 331 07 59
Pandemi döneminde alanında uzman avukatlarımız ile online danışmanlık sürecini hemen planlayabilir, yanıtını merak ettiğiniz sorulara 7/24 ulaşabilirsiniz.
This is default text for notification bar