Karabaş Mah. Müneccim Arif Sk. 25/1 İzmit/Kocaeli

Eksen Hukuk » Blog » Temyiz Dilekçesi

Temyiz Dilekçesi

Temyiz Nedir ?

Yerel mahkemede gerçekleştirilen yargılama sonucunda verilen karara itiraz etmek isteyen taraf veyahut vekillerinin kullanabileceği bir kanun yoludur.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, istinaf mahkemelerinin kurulması ve istinaf yolunun kullanılmaya başlanılması ile birlikte birinci derece mahkemelerinin verdikleri kararlara eğer ki temyiz sınırına tabi değilse ise temyiz yoluyla değil istinaf yolu ile kararın düzeltilmesi, bozulması veya onanması istenilebilmektedir.

Temyiz Hukuk Muhakemeleri Kanunumuzun 361. Maddesi ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir.

Bu maddelere göre temyiz yoluna başvururken dikkat edilmesi gereken hususlar;

 • Bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinden verilen temyizi kabil nihai kararlar ile hakem kararlarının iptali talebi üzerine verilen kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde temyiz yoluna başvurulabilir.
 •  Davada haklı çıkmış olan taraf da hukuki yararı bulunmak şartıyla temyiz yoluna başvurabilir.
 • Temyiz edilemeyen kararlar ise;
 • Bölge adliye mahkemelerinin Miktar veya değeri kırk bin Türk Lirasını (bu tutar dâhil) geçmeyen davalara ilişkin kararları, Kira ilişkisinden doğan ve miktar veya değeri itibarıyla temyiz edilebilen alacak davaları ile kira ilişkisinden doğan diğer davalardan üç aylık kira tutarı temyiz sınırının üzerinde olanlar hariç olmak üzere 4 üncü maddede davalar ile özel kanunlarda sulh hukuk mahkemesinin görevine girdiği belirtilen davalarla ilgili kararları, Çekişmesiz yargı işlerinde verilen kararlar,  Soybağına ilişkin sonuçlar doğuran davalar hariç olmak üzere, nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin davalarla ilgili kararları.

Temyiz Dilekçesi Nereye Verilir ?

Kanunda öngörülen şekli şartlara uygun olarak hazırlanmış bir temyiz başvuru dilekçesi, Yargıtay’a gönderilmek üzere olduğu belirtilmek suretiyle temyizi istenen gerekçeli kararı veren yerel mahkemeye veyahut bölge adliye mahkemesine verilmelidir.   Temyiz başvuru dilekçesine karşı tarafın sayısı kadar kopyası eklenmelidir.

Temyiz Dilekçesi Nasıl Yazılır ?

Temyiz dilekçesinin nasıl yazılması gerektiği hususu Hukuk Muhakemeleri Kanunun 364. Maddesinin 2. Fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre usulüne uygun bir temyiz dilekçesi;

 • Temyiz eden ile karşı tarafın davadaki sıfatları, adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve adresleri.  Bunların varsa kanuni temsilci ve vekillerinin adı, soyadı ve adresleri.
 • Temyiz edilen kararın hangi bölge adliye mahkemesi hukuk dairesinden verilmiş olduğu, tarihi ve sayısı. Yargıtayın bozma kararı üzerine, bozmaya uygun olarak ilk derece mahkemesince verilen yeni kararın veya direnme kararına karşı temyizde direnme kararının, hangi mahkemeye ait olduğu, tarihi ve sayısı.
 • İlamın temyiz edene tebliğ edildiği tarih.
 • Kararın özeti.
 • Temyiz sebepleri ve gerekçesi. Duruşma istenmesi hâlinde bu istek.
 • Temyiz edenin veya varsa kanuni temsilci yahut vekilinin imzası, şartlarını taşımalıdır.

Temyiz Dilekçesi Örneği

YARGITAY İLGİLİ HUKUK DAİRESİNE

Gönderilmek Üzere

KOCAELİ … HUKUK MAHKEMESİNE

DOSYA NO :  2020/.. E.

KARAR NO : 2020/…

TEMYİZ EDEN

DAVALI/DAVACI : AD SOYAD (TC:)

VEKİLİ : Av.

ADRES : Karabaş Mah. Müneccim Arif Sok. No:25/1  İzmit/KOCAELİ

DAVALI/DAVACI :

VEKİLİ : Av.

KONU : ..Karar nolu ve … Tarihli yerel mahkeme/bölge adliye mahkemesi kararına karşın gerekçeli temyiz taleplerimizin sunulmasından ibarettir.

TEMYİZE KONU

KARAR ÖZETİ :

AÇIKLAMALAR

Yukarıda bilgileri verilen dosya kapsamında, Kocaeli .. Hukuk Mahkemesinde …… ile görülen 2020/.. E. ve 2020/ Karar sayılı dava neticesinde….. kararı verilmiştir. İlgili karar tüm yönleriyle usul ve yasalara, hakkaniyete ve kamu vicdanına uygun olmadığından yapılacak temyiz  incelemesi neticesinde ilgili yerel mahkeme kararının bozulması/ onanması gerekmektedir. Şöyle ki;

1-)

2-)

3-)

TALEP VE SONUÇ : Yukarıda izah edilen tüm nedenler dikkate alındığında;

Kocaeli 4.Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2020/ E. ve 2020/ K. sayılı … kararının yapılacak temyiz incelemesi neticesinde onanmasına/bozulmasına,  davacı vekilinin taleplerinin reddine karar verilmesini,

Tüm yargılama ve vekalet giderlerinin karşı tarafa yükletilmesini bilvekale talep ederiz…/../2020

3 Comments
 1. Ankara asliye hukuk mahkemesinde görülen davada kaybettigimi kabul etmiyorum 21 binlira emekli ikramiyesi değildir Güler şanlı Sönmez hâk sahibi değildir 21 binlira dan başka almadığını beyan etmiştir 21 binlira Tunceli valiliği il Özel idaresi tarafından babama ait taşınmazlara ödenen paradır Tunceli valiliği el birliğiyle babamın mirasına sahip çıkmaktadırlar ödeme biz ogrenmiyelim Hasan Sönmez ve Sedat Sönmez adına yapılmıştır babama ait taşınmazların Adalet bakanlığı tarafından ortaklığın giderilmesini yasal hak sahiplerine teslim edilmesini talep ederim

 2. Babam Hüseyin sönmez miras kalan taşınmaz malların Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla ortaklığın giderilmesini yasal hak sahiplerine teslim edilmesini talep ederim Saygılarımla

 3. Yazdıklarım kanıtlamak için 29 11 2022 Tunceli gittim Tkgm kamulaştırma bilgisi gelmedi askı ilan tarihi Biray içinde bilgi gelmedi mirasçılar çağırma yetkisine sahip çıkmaktadırlar Tunceli valiliği tarafından devlet kurumlarının bilgi saklamış tır babam hayatta iken suç mu işlediği öğrenmek yasal hakkım devlet kurumu bilgi vermek zorunda 5233 sayılı kanun ihtiyaç sahibi ailelere yardım amaçlı olarak ödenen paradır ailelere birliktelik sağlamaktadırlar tespitinin yapılmasını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla ortaklığın giderilmesini resmi kararı saygı ile kabul ediyorum Güler şanlı Sönmez engelli kardeşim Vedat Sönmez haklarını korumak amacıyla açtığım dava sonucu kaybettim kabul etmiyorum

Yorum Bırakın

Logo
0 262 331 07 59
Pandemi döneminde alanında uzman avukatlarımız ile online danışmanlık sürecini hemen planlayabilir, yanıtını merak ettiğiniz sorulara 7/24 ulaşabilirsiniz.
This is default text for notification bar