Karabaş Mah. Müneccim Arif Sk. 25/1 İzmit/Kocaeli

Eksen Hukuk » Ceza Hukuku » Cinsel İstismar Suçu ve Cezası

Cinsel İstismar Suçu ve Cezası

Cinsel İstismar Suçu Nedir?

Türk Ceza Kanunumuzun 103 maddesinde düzenlenen ‘Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu’ yasada belirtilen yaştaki çocuğun bedenine fiziksel temasta bulunma şeklinde cinsel davranışlar sergilenmesi ile gerçekleşmektedir.

Cinsel İstismar Suçu Açısından Çocuk Kavramı

5237 sayılı Ceza Kanunun 103. maddesinde “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı” suçlar bölümünde düzenlenmiştir. Cinsel istismar suçunda mağdur çocuk olup suçun en önemli unsurudur. Çocuk kavramı ise, yine aynı ceza kanunun 6/1-a maddesinde, “henüz 18 yaşını doldurmamış kişi” olarak tanımlanmaktadır. İş bu madde uyarınca çocuk kavramı 18 yaş altı olarak tanımlanmış olsa da, TCK 103 suçunda çocuğun yaşı üç ayrı temel yaş aralığına ayrılmış olup suçun kategorize edilmesinde bu aralıklar kullanılmaktadır. Şöyle ki;

  1. 15 yaşını tamamlamamış çocukların cinsel istismarı,
  2. 15 yaşını tamamlamış olmakla birlikte kendisine yönelen fiilin hukuki anlam ve
    sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş çocukların cinsel istismarı,
  3. 15-18 yaş grubunda olan çocukların, sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen
    başka bir nedene dayalı olarak cinsel istismarı.

Cinsel İstismar Suçu Cezası

Yukarıda açıkladığımız gibi çocuğa karşı işlenen istismar suçunda, çocuğun yaşına ve diğer somut olayın niteliğine göre suç kendi içerisinde kategorize edilmektedir. Bu kategorilerde farklı cezalar öngörülebilmektedir.

Öncelikle kanunun genel 103. Maddesine göre Cinsel İstismar Suçunu ele alırsak eğer:
Kural 15 yaşını tamamlamamış çocuklara karşı bedensel temasta bulunmak suretiyle cinsel amaçla işlenen fiilleri cezalandırmaktadır. Diğer bir yaş grubu olan 15-18 yaş çocuklara karşı hile, cebir, tehdit veya iradeyi etkileyen bir nedenle çocuğun bedeni üzerinde icra edilen fiiller de cinsel istismar suçu olarak nitelenir.

Cinsel Saldırı Suçu ise TCK’nın 102 maddesi uyarınca kural olarak yaşı büyük kimselere veya 15-18 yaş grubu mağdurlara yönelik hile, cebir, tehdit veya iradeyi etkileyen başkaca bir neden bulunmaksızın, bedensel temas suretiyle cinsel saikle gerçekleştirilen eylemleri cezalandırmaktadır.

Cinsel Taciz Suçu ise TCK’nın 105 uyarınca, mağdurun yaşına bakılmaksızın, fail ile mağdur arasında bedensel temas olmadan, halk arasında laf atma, sözlü taciz vb. gibi ifade edilen cinsel davranışlarla işlenen fiilleri cezalandırmaktadır

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu: 15-18 yaş grubunda yer alan çocuklarla, çocuğun kendi rızasıyla cinsel ilişkiye girilmesi halinde reşit olmayanla cinsel ilişki suçu oluşur.

Cinsel İstismar Suçunda Zamanaşımı

Cinsel istismar suçunda zamanaşımı, suçun işlendiği tarihten itibaren belli süre geçtiği halde dava açılmamış veya dava açılmasına rağmen kanuni süre içinde sonuçlandırılmamış ise ceza davasının düşmesi sonucunu getiren bir uygulamadır. Çocukların cinsel istismar suçunun basit şeklinin dava zamanaşımı süresi 15 yıldır. Söz konusu cinsel suçlar, bu zamanaşımı süresi içerisinde her zaman soruşturulabilir ve fail hakkında kamu davası açılabilir.

Cinsel İstismar Suçunda Şikayet Süreci

Kural itibariyle cinsel istismar suçları savcılık tarafından resen takip edilir. Bu suçlar şikayete bağlı suçlar arasında yer almamaktadır.

Cinsel İstismar Suçu Yargıtay Kararları

Yargıtay 5. Ceza dairesi
E. 2010/4312 – k. 2011/659 – t. 14.2.2011
Dava: Ruh sağlığını bozacak ve zincirleme biçimde çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan sanığın yapılan yargılanması sonunda; atılı suçtan mahkümiyetine dair, İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 16.09.2009 gün ve 2008/323 Esas, 2009/401 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık ve müdafii tarafından istenilmiş ve ayrıca tayin edilen ceza süresine göre re’sen de temyize tabi olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:
KARAR: Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine.

Mağdure hakkında usulüne uygun olarak kemik yaşının tespiti araştırmasını yapmadan, Kahramanmaraş Devlet Hastanesinden alınan 18.12.2009 tarihli rapora göre, mağdurenin olay tarihinde 18 yaşını doldurduğunun belirtilmesi üzerine, suçun oluşumuna etkisi bakımından öncelikle mağdurenin resmî bir kurumda doğup doğmadığı araştırılıp, doğmadığının tespit edilmesi halinde, mağdurenin yaş tespitine esas olacak şekilde kemik grafileri çektirilip, tam teşekküllü bir hastaneden içinde radyoloji uzmanının da bulunduğu sağlık kurulundan rapor alınması, duraksama halinde Adli Tıp Kurumundan görüş alınarak mağdurenin gerçek yaşının bilimsel şekilde saptanmasından sonra sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerektiği gözetilmeden eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması kanuna aykırıdır (Yargıtay 14.Ceza Dairesi – Karar: 2014/6016).

Düşüncelerinizi Bizimle Paylaşabilirsiniz !

Yorum Bırakın

Logo
0 262 331 07 59
Pandemi döneminde alanında uzman avukatlarımız ile online danışmanlık sürecini hemen planlayabilir, yanıtını merak ettiğiniz sorulara 7/24 ulaşabilirsiniz.
This is default text for notification bar