Karabaş Mah. Müneccim Arif Sk. 25/1 İzmit/Kocaeli

Eksen Hukuk » Blog » Tüketici Hakem Heyeti Başvuru Dilekçesi

Tüketici Hakem Heyeti Başvuru Dilekçesi

Günümüzde her bir vatandaşımızın aynı zamanda bir tüketici olduğu, bu tüketici işlemlerinin çok büyük bir bölümünün büyük parasal değerlerde olmadığı, bu kapsamda bu tür uyuşmazlıklara ilişkin mahkemelere yapılacak başvuruların masrafları ve yargılama süreleriyle tüketicilerin hak aramasını oldukça zorlaştıracak nitelikte olması da gözetilerek, Tüketici Hakem Heyetleri’nin kurulmasının bu sorunlara çok büyük bir çözüm olduğu söylenebilir.

Neredeyse hayatımızın vazgeçilmezi haline gelen internet alışverişleri, bu alışverişler sonucu gelen ayıplı ürünler, özellikle ikinci el araç piyasasında yaşanan ayıplı araç satımları, kilometresi düşürülmüş araçlar ve tüketici işlemlerinden kaynaklanan bütün uyuşmazlıklar adına vatandaşlar tüketici hakem heyetlerine başvuruda bulunabilir.

Tüketici Hakem Heyetleri’nde vatandaşlar mahkemelerde yapmak zorunda kalacakları bilirkişi masrafları, keşif ücretleri ve gider avansı gibi külfetlere katlanmaksızın hak arama yoluna gidebileceklerdir. Bu kapsamda ilgili yazımızda Tüketici Hakem Heyetleri’ne hangi koşullarda başvurulabileceği, bu başvuruların nasıl yapılacağı ve başvuru dilekçesinde nelere dikkat edilmesi gerektiği gibi konulardan bahsedilerek, Tüketici Hakem Heyeti başvuru dilekçesi örnekleri paylaşılacaktır.

Tüketici hakem heyetine başvuru sırasında nelere dikkat edilmelidir ?

Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvuruya ilişkin usul ve esaslar, Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 11. Maddesinde belirtilmiştir. Ancak tüketicinin, yaşamış olduğu hukuki uyuşmazlığa ilişkin Tüketici Hakem Heyetine yapacağı başvuruda, başvuru öncesinde Tüketici Hakem Heyeti’nin ilgili uyuşmazlığa yönelik inceleme ve karar verme yetkisinin bulunup bulunmadığı, parasal sınırlar kapsamında Hakem Heyetinin görev sınırına girip girmediği gibi araştırmalar yapması ve başvuru sırasında dilekçesinde gerekli bilgi, belge ve delillerin sunulması gibi unsurları araştırması gerekmektedir. Bunlardan kısaca bahsetmek gerekirse;

Başvuru Öncesi Yapılması Gerekli İncelemeler

  • Uyuşmazlık Konusu İşlemin Tüketici İşlemi Olması

Tüketici Hakem Heyetleri, yalnızca tüketici işleminden kaynaklanan uyuşmazlıklar konusunda karar vermeye yetkilidir. Bu kapsamda ilk olarak incelenmesi gereken konu, başvuru yapılacak uyuşmazlığın bir tüketici işleminden kaynaklanıp kaynaklanmadığıdır.

Tüketici işlemi 6502 sayılı TKHK’nin 3. Maddesinde: “Mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlem” olarak tanımlanmıştır. Bu kapsamda kısaca tüketici işlemini, ticari amaçlarla hareket eden bir kişi ile, ticari amaç gütmeyen tüketiciler arasında kurulan her tür sözleşme ve  hukuki işlem olarak tanımlayabiliriz.

Örnek vermek gerekirse, bir galeriden veya araç satışını ticari meslek haline getirmiş bir kişiden satın alınan bir araçta ortaya çıkan ayıp nedeniyle yapılacak başvuru, parasal sınırlar içerisinde olması halinde Tüketici Hakem Heyeti’ne yapılabilecek, ancak sıradan bir vatandaştan alınan aracın ayıplı çıkması durumunda ortada bir tüketici işlemi bulunmayacağı için bu konuda Tüketici Hakem Heyeti’nin bir inceleme yetkisi bulunmayacaktır.

  • Başvuru Parasal Sınırı

Tüketicinin ilk olarak yapması gereken inceleme, hukuki uyuşmazlık konusu parasal değerin il ve ilçe Tüketici Hakem Heyetlerinin görev sınırında bulunup bulunmadığıdır. Bu parasal sınır her yılın başında Resmi Gazete’de yayınlanmak suretiyle belirlenmektedir. 2021 yılı için 7.550,00 TL’ye kadar olan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, 7.550,00-11.330,00 TL arasında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri’nin görevli olduğu belirtilmiştir. E

ğer tüketicinin hukuki uyuşmazlığındaki parasal değer 11.330,00 TL değerinin üzerindeyse bu durumda yetkili olan Tüketici Mahkemeleri’ne dava açmak suretiyle dava açması gerekecektir. Ancak fazlaya ilişkin haklarından feragat ederek 11.330,00 TL’yi geçmeyecek şekilde Hakem Heyeti Başvurusu’nda bulunması da mümkündür.

  • Tüketici Hakem Heyeti’nin Karar Yetkisinin Bulunması

Tüketici Hakem Heyetleri’nin, kanunlarda yalnızca mahkemelerin verebileceği belirtilmiş olan alanlarda karar verme yetkileri bulunmamaktadır. Örnek vermek gerekirse Tüketici Hakem Heyetleri bir borç nedeniyle başlatılan icra takibine yönelik borcun bulunmadığı hakkında menfi tespit talepli bir başvuruda, menfi tespit kararının yalnızca mahkemeler tarafından verilebileceği gözetilerek bir karar veremeyeceği gibi, aynı şekilde ihtiyati tedbire ilişkin de bir karar verme yetkisine sahip değildir.

Bu kapsamda tüketici işleminden kaynaklı bir borca ilişkin başlatılan icra takibine yönelik menfi tespite ilişkin talepler, parasal sınırları Hakem Heyetlerinin görev alanında kalsa dahi Tüketici Mahkemeleri’nde görülecektir. Bunun haricinde parasal sınırları Tüketici Hakem Heyetleri görev alanında kalma koşuluyla tüketiciler, ayıplı mal nedeniyle bedel iadesi, ayıp oranında bedel indirimi, misli ile değişim, ücretsiz onarım; ayıplı hizmet nedeniyle ortaya çıkan ürünün onarımı, bedel indirimi ve benzeri seçimlik haklarını kullanma talepli başvurularda bulunabilirler.

  • Yetkili Tüketici Hakem Heyeti’ne Başvuru Yapılması

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 7.maddesi uyarınca Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetleridir. Başvurunun farklı bir hakem heyetine yapılması halinde başvuru yetkisizlik nedeniyle reddedilecektir.

Başvuru Dilekçesinde Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar

  • Başvuru dilekçesinde başvuru sahibinin adı, soyadı, TC kimlik numarası, adresi, uyuşmazlık değeri ve talebi ile şikayet edilene ait bilgilere yer verilmesi gerekmektedir.
  • Başvuru dilekçesi eklerine delil oluşturan belgelerin; sözleşme, fatura, ödeme makbuzları gibi belgelerinin tümünün sunulması gerekmektedir.
  • Dilekçede hukuki uyuşmazlık ve nedeni açık bir şekilde anlatılmalı, bu uyuşmazlık sonucunda talep edilen parasal değer veya para ile ölçülemeyen edime ilişkin açık şekilde bilgi verilmelidir.

Tüketicine hakem heyetine nasıl başvuru yapılır ?

Tüketici Hakem Heyetlerine başvurular, bir üst başlıkta belirtmiş olduğumuz hususlar gözetilerek yetkili ve görevli İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri’ne başvuru dilekçesi, belgeler ve delillerle birlikte fiziki olarak yapılabileceği gibi, e-devlet sistemi üzerinden aşağıda vereceğimiz adrese tıklayarak da yapılabilir.

https://www.turkiye.gov.tr/tuketici-sikayeti-uygulamasi

Tüketicine hakem heyetinden sonuç almak mümkün müdür ?

Tüketici Hakem Heyetleri, kanunlarda yalnızca mahkemelerin verebileceği karar ve uyuşmazlıklar hariç olmak üzere, görev alanına giren tüketici uyuşmazlıklarının tamamı hakkında inceleme yapma ve karar verme yetkisine sahiptir.

Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurulara ilişkin karar süresi, Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 23. Maddesinde belirtilmiştir.

MADDE 23/1:

“Tüketici hakem heyetine yapılan başvurular, başvuru tarih ve sırasına göre en geç altı ay içinde görüşülür ve karara bağlanır. Yapılan başvurunun niteliği, başvuru konusu, mal veya hizmetin özelliği gibi hususlar dikkate alınarak, karar süresi en fazla altı ay daha uzatılabilir.”

İlgili madde uyarınca yapılacak başvurunun Tüketici Hakem Heyeti tarafından en geç 12 ay içerisinde sonuçlandırılması gerektiği belirtilmiştir.

Tüketici Hakem Heyeti Dilekçesi Örneği

Ayıplı Araç Nedeniyle Ayıp Oranında Bedel İndirimi (Kilometresi Düşürülmüş Araç)

T.C. ………….. KAYMAKAMLIĞI

TÜKETİCİ SORUNLARI İLÇE HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA


ŞİKAYETÇİ :                   (TC:     )
ADRES :
VEKİLİ :
ADRES :

ŞİKAYET EDİLEN : (TC/Vergi Kimlik No/ Mersis No:    )
ADRES :

KONU : Ayıplı mal nedeniyle satış bedelinde ayıp oranında bedel indirimi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Müvekkil ……….., www.sahibinden.com sitesi üzerinde Kocaeli’de bulunan “…….Otomotiv ” isimli galerinin vermiş olduğu “Volkswagen Golf 2007 Model, 123.000 KM” ilanı(EK-1) üzerine galeriye giderek aracı beğenmiş ve ekte yer alan Kocaeli 1. Noterliği’nin …/…/… tarih …. Yevmiye Numaralı satış sözleşmesi ve banka ödeme dekontunda da görüleceği üzere 45.400,00 TL bedelle satın almıştır.

Devam eden süreçte …./…/….. tarihinde aracı satmak istediği sırada, aracı satın almak isteyen kişinin PTT üzerinden yapmış olduğu kilometre ve muayene sorgusunda araç kilometre kaydının 08.05.2014 tarihinde 105.897 olmasına rağmen, 06.05.2016 tarihinde 75.844 olduğunu görerek aracı satın almaktan vazgeçmiştir. Müvekkilde kendi yapmış olduğu sorgu sonucunda bu durumun doğru olduğunu görmüş ve son yıllarda oldukça sık görülen araç üzerinde kilometrenin düşürülmesi eyleminin kendi aracı üzerinde de yapıldığını öğrenmiştir. Bu durum sonucunda aracı satamamış ve aracı satın aldığı sırada da kendisine beyan edilen kilometreden daha yüksek bir kilometrede olması nedeniyle zarara uğradığını farketmiştir.

Belirtmek gerekir ki ilgili ayıp, tüketicinin doğrudan göremeyeceği ve farkedemeyeceği, hatta kullanmayla dahi ortaya çıkma ihtimali düşük olan gizli ayıp niteliğindedir. Bu nedenle müvekkilin ayıptan doğan seçimlik haklarını kullanması, aracı galeride görerek aldığı ve işlemin bir tüketici işlemi de olduğu düşünüldüğünde herhangi bir hak düşürücü süreye veya zamanaşımına bağlı bulunmamaktadır. Aracın 2007 yılından bu yana muayenelerde kaydedilen kilometre kayıtları incelendiğinde yıllık en az ve en çok artan kilometre değerleri 30.000-40.000 civarlarında olduğu gözetilerek müvekkil tarafından yapılan piyasa araştırmalarında, aracı satın aldığı tarihte belirtilen kilometredeki araçların 38.000,00 TL ile 40.000,00 TL aralığında satıldığını görmüştür. Günümüzde ise artan otomobil fiyatları nedeniyle zararı çok daha fazladır. Daha önce telefon üzerinden sözlü olarak galerici ………. ……….’ye durum anlatılmışsa da kendileri zararı karşılayacaklarını söyleyerek hiçbir eylem içerisine girmemişlerdir. Bu nedenle aracın satışını gerçekleştiren …………….’ye  …./…./….. tarihli ihtarname ile durum yazılı olarak da bildirilmiş, ilgili ihtarname …/…/.2020 tarihinde tebliğ olmuş, yine bir dönüş elde edilememiştir. İşbu sebeple tarafımızca aracın belirtilen özelliklerinden farklı niteliği nedeniyle gizli ayıba haiz olması, müvekkilin aracı satamaması, değerinin düşmesi ve aracı ayıpları bilmemesi nedeniyle daha fazla bir bedele alması sonucunda ayıp oranında bedel indiriminin hesaplanarak şikayet edilenler tarafından tarafımıza ödenmesi için başkanlığınıza başvurma zaruriyeti hasıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca izah olunan nedenlerle, kilometresi düşürülmüş araç üzerinde yapılacak bilirkişi incelemesi sonucunda, ……… TL ayıp oranında bedel indiriminin şikayet edilenlerden alınarak tüketiciye ihtarname tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte iadesine karar verilmesini bilvekale talep ederim…../…./…….

Ayıplı Mal Nedeniyle Bedel İadesi

T.C. İZMİT KAYMAKAMLIĞI
TÜKETİCİ SORUNLARI İLÇE HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA


ŞİKAYETÇİ :                   (TC:     )
ADRES :
VEKİLİ :
ADRES :

ŞİKAYET EDİLEN : (TC/Vergi Kimlik No/ Mersis No:    )
ADRES :

KONU : Ayıplı mal nedeniyle bedel iadesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Müvekkil ekte yer alan fatura ve ödeme dekontunda da görüleceği üzere, …/…/….. tarihinde “X” isimli firmanın internet sitesi üzerinden “……………………” marka ve modelli cep telefonu siparişi vermiştir. Cep telefonu …/…/….. tarihinde müvekkile ulaşmış olmakla birlikte, müvekkilin ilgili telefonu yalnızca bir hafta kullanması sonucu telefon kendini kapatmış ve açılmamaktadır. Sağlayıcı ve üretici firma aracılığıyla Garanti kapsamında yapmış olduğu başvuru sonucunda ilgili durumun kullanıcı hatası sonucu meydana geldiği ve onarımı için 2.000,00 TL ücret ödenmesi gerektiği belirtilmiştir.

Müvekkil bir haftalık olağan kullanımı sonucu böyle bir ayıp ortaya çıkmasında müvekkilin kusuru bulunduğunun kabul edilebilmesi mümkün değildir. Nitekim bu durum yapılacak bilirkişi incelemesi sonucunda da ortaya çıkacaktır. Bu kapsamda ürünün üretim kaynaklı bir sorunu bulunduğu, bu kapsamda 6502 sayılı TKHK kapsamında ayıplı mal niteliğinde olduğu açık olup, sözleşmeden dönerek yapmış olduğu ……… TL ödemenin iade edilmesi adına tarafınıza başvurma zarureti hasıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca izah edilen nedenlerle, şikayet edilen üretici ……….. ve sağlayıcı ……….’nin müteselsil sorumluluğunda ayıplı ürün nedeniyle ………. TL’lik bedelin başvuru tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte tüketici müvekkile iadesine karar verilmesini bilvekale talep ederim…../…../…….

Düşüncelerinizi Bizimle Paylaşabilirsiniz !

Yorum Bırakın

Logo
0 262 331 07 59
Pandemi döneminde alanında uzman avukatlarımız ile online danışmanlık sürecini hemen planlayabilir, yanıtını merak ettiğiniz sorulara 7/24 ulaşabilirsiniz.
This is default text for notification bar