Karabaş Mah. Müneccim Arif Sk. 25/1 İzmit/Kocaeli

Eksen Hukuk » Blog » Genel Vekaletname Nedir?

Genel Vekaletname Nedir?

Genel Vekaletnamenin ne olduğunu açıklamadan önce vekaletnamenin ne olduğunu açıklamakta fayda var. Vekaletname kelimesi Borçlar Kanunu’nda tanımlanır. Buna göre vekaletname, bir kişiye başka birine ait resmi işlemlerini resmi kurum ve kuruluşlarda takip etme yetkisi veren Noter tarafından hazırlanan belgedir.

Yazımızın konusu da oluşturan genel dava vekaletnamesi ise, müvekkillerimiz tarafından biz avukatların onların birden fazla dava ve işlerini Adalet Sarayı, Emniyet, Tapu ve diğer resmi kurumlarda onlar adına yürütebilmemiz için verilen belgedir.

Vekaletname Çeşitleri Nelerdir?

Vekaletnameleri genel ve özel vekaletnameler olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür. Özel vekaletnamede, vekil edilen kişi belirli bir iş için yetkilendirilirken, genel vekaletname ise birden fazla işin yapılması için verilir. Yani, yapılacak her bir iş için ayrı ayrı özel vekaletname düzenlettirilebileceği gibi, genel yetkili bir vekaletname düzenlettirilerek birden fazla konuda yetki verilebilir.

Örneğin; sadece boşanma davası için vekaletnamede verilmesi mümkündür. Bu şekilde, avukat yalnızca müvekkilinin boşanmaya ilişkin dava ve işlerini takip edebilecek ve o vekaletnameyi başkaca bir dava konu iş için kullanamayacaktır.

Genel dava vekaletnamesinde ise, avukat birden fazla iş ve dava için yetkilendirilmiş olduğu için kişinin hem kira tespit davasını hem de tapu iptal tescil davasını yürütebilecektir.

Genel Dava Vekaletnamesi ve Kapsamı Nedir?

Genel vekaletnamenim tanımı 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda yerini bulmuştur. Buna göre genel vekaletname, “Müvekkilin açmış olduğu ve açacağı ve müvekkile karşı açılmış bütün davaları takip etmek için verilen vekaletnamedir.”.

Bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, özel yetki gerektiren iş ve işlemlerin yapılması için vekaletnamede özel yetki bulunması gerekliliğidir. Yani, bir kişi genel dava vekaletnamesi çıkarırken özel yetki gerektiren durumların da genel dava vekaletnamesine ekletilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde avukat o vekaletname ile ilgili işi yürütemeyecektir.

Bu noktada, hangi iş ve işlemlerin özel yetki gerektirdiği konusunda müvekkiller somut olay çerçevesinde tarafımızca bilgilendirilerek vekaletnamelerin gerekli yetkiyi içermesi ve tüm şartlara uygun olması tarafımızca sağlanmaktadır.

Özellikle belirtilmesi gereken ve müvekkillerin aklında soru işareti oluşturan ikinci husus ise genel dava vekaletnamesine haiz olan vekilin müvekkili adına satış veya bağışlama işlemleri gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği konusudur.

Avukatlar için düzenlenen genel dava vekaletnameleri avukatlara müvekkillerinin herhangi bir taşınır/taşınmazını satma veya bağışlama tasarrufunda bulunmasına imkan sağlamaz. Bu vekaletnameler yalnızca müvekkilin resmi kurum ve kuruluşlardaki iş ve işlemlerini takip etmek için kullanılabilir.

Genel Dava Vekaletnamesi Nasıl Çıkartılır?

Türkiye’de bulunan kişiler Noterler aracılığı ile, yurt dışında bulunan kişiler ise bulundukları ülkelerdeki Türk Konsolosluklar’ı aracılığı ile vekaletname çıkartabilirler.

Vekaletname düzenleme işlemi ücrete tabiidir. Her ne kadar ücret miktarı vekaletnamede verilecek yetkilere göre değişse de tutar Türkiye Noterler Birliği tarafından belirlenmektedir. Vekil eden kişi, vekaletnameyi belirli bir süre öngörerek hazırlatabilir.

Örneğin vekaletnamenin 2 yıl süre ile geçerli olmasını talep edebilir. Bu durumda Vekil eden kişi vekaletname için bir süre sınırı öngörmemişse vekaletnameler süresiz olarak düzenlenir.

Vekaletname çıkarabilmek için gerekli belgeler ise oldukça basittir; vekaleti verecek olan kişi eğer bir gerçek kişi ise bu kişiye ait nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport belgesi, vekalet verilecek kişinin isim-soy isim ve kimlik numarası. Eğer vekaleti verecek kişi bir tüzel kişi ise, şirkete ait imza sirkülerinin de notere ibrazı zorunludur.

Tüzel kişiliği olan şirket yetkilisi işbu vekaletnameyi hem kendi adına hem de şirketi adına düzenletebilmektedir. Yukarıda sayılan belgeleri başvurduğunuz notere veya konsolosluğa sağlamanız halinde istediğiniz yetkilere haiz bir vekaletname oluşturulacaktır.

Genel Vekaletname Hangi Durumlar İçin Verilir?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun m.171/2 uyarınca genel dava vekaletnamesi müvekkilin açtığı ve/veya açacağı ve müvekkile karşı açılmış bütün davaları takip etmek için verilen vekaletnamedir.

Yani kişiler, biz avukatlara açtıkları davanın takip yetkisini vermek için veya yeni açacakları davalar için, bununla beraber kendilerine karşı açılmış davalarda onları temsil edebilmemiz için genel vekaletname çıkarabilirler.

Bilindiği gibi, bir davanın birden çok aşaması bulunmaktadır. Dava sonuçlanıncaya kadar müvekkilin başka bir konuda daha dava açması gerekebilmektedir.

Bu gibi durumlarda her bir yeni durum için yeni bir vekaletname çıkarmak yerine, tek bir genel dava vekaletnamesi ile dava süresinde ve devamında ortaya çıkabilecek diğer durumlar için de avukatlara dava açma yetkisi verilebilir. Bu hem zaman tasarrufu hem de maddi anlamda tasarruf sağlamaktadır.

Genel Dava Vekaletnamesi Nasıl İptal Edilir?

Vekaletten azil, önceden verilmiş vekaletnamenin feshi ve iptali anlamına gelir. Genel dava vekaletnamesinin iptali için yine notere gidilmesi gerekir.

Yurtdışındaki kişiler için Konsolosluklar vasıtasıyla vekaletname iptali sağlanır. Gerekli işlemler yapıldıktan sonra ilgili noterlik vekalet verilen avukata azilnameyi gönderir ve azilname vekile tebliğ edildiği andan itibaren hüküm doğurmaya başlar.

Azilname için ödenmesi gereken bir ücret bulunmaktadır. Bu ücret, avukatın e-tebligat adresinin bulunup bulunmamasına, vekaletnamenin özel yetki içerip içermemesine göre değişir.

Azilname yalnızca vekalet veren kişi tarafından düzenlenebilir. Onun adına başka biri tarafından düzenlenmesine imkan yoktur. Vekaletnamenin tümünün iptali mümkün olduğu gibi, içindeki bazı maddelerin de iptali mümkün olabilir.

Genel Vekaletname Örneği

“Leh ve aleyhime açılmış ve açılacak dava ve takiplerden dolayı  T.C Yargı organlarının, meclislerinin daire ve kuruluşlarının her kısım ve derecesinde, her yol ve sıfatla beni temsile hak ve menfaatlerimi korumaya,  ilgili sair  kurumlar ve kişiler aleyhine davalar açmaya, icra takibinde bulunmaya, açılmış veya açmış bulunduğum davalar ile aleyhime açılmış ve açılacak davalara katılmaya, takibe ve neticelendirmeye, teslim edilecek evrakları ilgili kurumlara teslim etmeye tahkime ve hakem tayinine, her nevi dilekçe ve evrakları beni temsilen kendi imzası ile ilgili kurum ve kuruluşlara vermeye, tebliğ ve tebellüğe, tanık, bilirkişi göstermeye, karşı taraftan gösterilenleri kabul veya redde, protesto, ihtarname ve ibraname keşidesine, keşide olunanlara cevap vermeye, yemin teklifi ve kabul ve redde, keşif yaptırmaya, keşiflerde hazır bulunmaya, keşif raporlarına itirazlara, yeniden keşif talebinde bulunmaya, ihtiyati ve icra-i tedbir ve hacizler yaptırmaya ve kaldırtmaya, İcra Daireleri, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, Bölge Adliye Mahkemeleri, İdare ve Vergi mahkemeleri ve yasalarla kurulmuş ve kurulacak yargı organları ve diğer devlet dairelerinin tümünde gerekli her türlü kanuni işlemleri yapmaya, işleri takibe, murafaaya, kararları temyize, kararların düzeltilmesi ve yargılamanın iadesini istemeye, hakim, bilirkişi, hakem, şahit, katip ve bilirkişileri şikayete ve redde, dava nakline, duruşmalara katılmaya, elden evrak alıp vermeye, kayıt ve suretler çıkartmaya, dosyaları tetkike, yanlışlıkları düzelttirmeye, vergi daireleri, vergi itiraz, takdir, temyiz ve il uzlaşma komisyonları ile yasalarla bu konuda kurulmuş ve bundan sonra kurulacak organlarda beni temsile, arabuluculuk dahil alternatif  uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmaya, uzlaşma  talebinde bulunmaya, tutanakları imzalamaya, itiraza, gerekli yasal işlemleri takip ve neticelendirmeye, duruşmalardan vareste tutulmam yolunda talepte bulunmaya, tüm kararların infazını ilgili kuruluşlardan istemeye, ahzu kabza, sulh ve ibraya, davayı kabul ve redde, davadan feragate ve feragati davayı kabule, temyizden feragate ve temyizden feragati kabule, istinaftan feragata ve istinaftan feragati kabule, başkalarını tevkil, teşrik ve azle yetkili olmak üzere Kocaeli Barosu Avukatlarından … sicil numaralı, … T.C. Kimlik numaralı, … adresindeki Av…. tarafımdan vekil tayin edilmiştir.”

Düşüncelerinizi Bizimle Paylaşabilirsiniz !

Yorum Bırakın

Logo
0 262 331 07 59
Pandemi döneminde alanında uzman avukatlarımız ile online danışmanlık sürecini hemen planlayabilir, yanıtını merak ettiğiniz sorulara 7/24 ulaşabilirsiniz.
This is default text for notification bar